Legislacja

Związek Województw RP pracuje nad - jednolitym w skali całego kraju - cennikiem opłat za egzamin państwowy

4 stycznia 2023

Związek Województw RP pracuje nad - jednolitym w skali całego kraju - cennikiem opłat za egzamin państwowy
(fot. PIXABAY)

Związek Województw RP ogłosił komunikat [kliknij], w którym informuje o podjętych działaniach mających na celu doprowadzenie do ustalenia - jednolitych na terenie całego kraju - wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy. Przed samorządowcami trudniejsze kwestie określenia stawek wynagrodzeń egzaminatorów. Trzecia sprawa to dotacje dla word.

Od 1 lipca 1989 roku kompetencje dotyczące opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz wynagradzania egzaminatorów należały do ministra właściwego ds. transportu. To już czas przeszły, albowiem na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589 [kliknij]) ustawodawca obowiązki te przesunął do samorządów województw. Przepisy tam zawarte obowiązują z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wynagrodzenie egzaminatora [kliknij]. Na podstawie przepisów przejściowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy radni województw muszą ustalić stawki opłat za egzamin oraz zasady wynagradzania egzaminatorów. Związek Województw RP wielokrotnie wyrażał opinię, iż jednolite opłaty egzaminacyjne i stawki wynagrodzeń w sposób istotny wpływają na standard przeprowadzanych egzaminów państwowych i dalej wpływa na bezpieczeństwo na naszych drogach. Dziś ustawa obowiązuje, a co za tym idzie określenie nowych zasad w w/w kwestiach jest niezbędne. Konsekwentnie też podjęto działania dla wypracowania jednolitych we wszystkich województwach stawek i zasad.

Opłata za egzamin [kliknij]. Trwają konsultacje w gronie Związku Województw RP, których celem jest zaproponowanie stosownych rekomendacji. Rozpoczęto od łatwiejszego rozwiązania - projektu uchwały w sprawie opłat za egzamin państwowy. Przypomnijmy ustawodawca wskazał jednie na te najniższe stawki. Projekt rozwiązania będzie musiał być poddany analizom we wszystkich województwach i następnie procedowany przez sejmiki województw.

Dotacja dla word [kliknij]. Działając pod presją czasy samorządowcy w następnej kolejności będą musieli ustalić zasady wynagradzania egzaminatorów pracujących w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. To trudniejsze zadania chociażby z uwagi na zakres narzuconych regulacji. Obecne rozporządzenie regulujące osiem obszarów związanych z ww. wynagrodzeniami de facto może obowiązywać nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku.

Pozostaje trzecia ważna kwestia ewentualnych dotacji dla word-u, ale to już kwestia do rozwiązania w oparciu o dwustronną umowę zawartą pomiędzy dyrektorem ośrodka i marszałkiem województwa. Może to być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, a wydatkowywana na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji zadań niebędących działalnością gospodarczą. Nie mogą one przekroczyć 50% kostów działalności ośrodka, właśnie w zakresie zadań, o których mowa w art. 117 w ust. 1 i 2 ustawy. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Ich zakres określają przepisy przywołanego art. 117, niebagatelną kwestią jest jak to zapisano w nowelizacji „dostępność środków na ten cel w budżecie województwa”. Zacytujmy stanowisko resortu infrastruktury [kliknij]: „nie jest planowane w roku budżetowym 2023 przeznaczenie dodatkowej puli do budżetu województw w zakresie finansowania, o jakim mowa w interpelacji. Tak samo nie jest planowane w Ministerstwie Infrastruktury uruchomienie programu finansowego wsparcia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, dalej „WORD”, które mają problemy z samofinansowaniem. (jm)