Przegląd prasy

100 milionów zł na wychowanie komunikacyjne i poprawę bezpieczeństwa pieszych

7 marca 2022

100 milionów zł na wychowanie komunikacyjne i poprawę bezpieczeństwa pieszych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 4.3.2022. Od lewej: Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Funduszy Transportowych, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rusza konkurs „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Budżet konkursu w wysokości ok. 100 mln. złotych. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie przyjmowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Samorządy będą miały czas na realizację projektów do końca czerwca 2023 roku.

Konkurs. Ruszył konkurs z zakresu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Od 31 marca do 30 kwietnia 2022 roku potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (kod 403, 429, 439). Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie: wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne); wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów - celem poprawy widoczności pieszych lub rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia lub przejazdu; azyl dla pieszych - celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię; ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów; próg wyspowy, płytowy, listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach; wyświetlacz prędkości - w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy przejściach przez miejscowości, przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi zakrętami; wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) - dla pieszych lub rowerzystów - sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych - zwiększające bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu; miasteczko rowerowe stacjonarne - czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze; miasteczko rowerowe mobilne - jw. w wersji mobilnej; miasteczko ruchu drogowego; symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) - urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach; trenażer czasu reakcji - urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia; symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) - symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h; symulator przejścia dla pieszych - urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych; koszty montażu; gwarancje dla zakupionego sprzętu (gwarancja powinna obejmować okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 lat od chwili zakupu); koszty zarządzania projektem - wydatki osobowe do 1% kosztów bezpośrednich (zadań w ramach Projektu); działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami własnymi.

Dofinansowanie - 100 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania (UE) projektu w konkursie wynosi 457 550,00 złotych. Łączna pula pieniędzy z Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na dofinansowanie projektów to około 100 mln zł. Samorządy będą mogły otrzymać te środki na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem będzie nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Program Infrastruktura i Środowisko. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. W POIiŚ prowadzone są różnego rodzaju szkolenia i kampanie, które mają na celu zmianę społecznych zachowań i świadomości ludzi w kontekście bezpieczeństwa na drodze - podkreśla resort. - Przede wszystkim z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu otwieramy możliwość realizacji kolejnych ważnych projektów w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. To piesi i rowerzyści są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w wypadkach samochodowych - mówi wiceminister Waldemar Buda i dodaje: - Liczymy, że połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem lub budową nowych przejść dla pieszych przyczyni się do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Wnioski. Szczegóły projektu oraz wnioski dostępne w Centrum Unijnych Projektów Transportowych [kliknij]. (jm)