Przegląd prasy

Czy możliwe są odstępstwa?

10 stycznia 2020

Czy możliwe są odstępstwa?
My zdecydowanie opowiadamy się za widoczną na fotografii - właśnie taką opcją z której chętnie skorzystamy na starówce. Tu starówka Nicei. Parkowanie pojazdów z tej strefy wyłączone. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jakie są możliwości wprowadzenia zgody na odstępstwo od przepisów np. rozporządzenia? Oczywiście w uzasadnionych przypadkach. Jak odnosi się do nich ministerstwo infrastruktury? Dotychczas resort mówił: „ustawa nie przewiduje procedur do udzielania zgody na odstępstwa”, „minister nie ma podstaw do udzielania odstępstwa od przepisów”.

Interpelacja. Instytucja interpelacji poselskiej to prawo do składania przez posła pisemnego pytania do konkretnego ministra, a z drugiej strony obowiązek odpowiedzi. Jest ona niezwykle ważnym narzędziem i drogą otrzymania rządowego stanowiska w poruszanych sprawach. W drugim miesiącu pracy Sejmu IX kadencji, mamy interpelację oznaczona już numerem 1042. Poseł Zbigniew Girzyński adresuje ją do ministra infrastruktury a dotyczy ona sprawy dokonania zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

Problem. Poseł podejmuje problem niedostatku miejsc parkingowych, jak o przykładu używa tu zabytkowej toruńskiej starówki. Pisze: - Jednym z wielu problemów dzielnicy jest niedostatek miejsc parkingowych, których ze względu na historyczny charakter miejsca – z wąskimi ulicami i ciasną zabudową wysokich kamienic czynszowych – nie sposób wyznaczyć w satysfakcjonującej ilości. Kwestia miejsc parkingowych jest zresztą elementem szerszego dyskursu politycznego w obrębie dzielnicy – istnieje opcja broniąca interesów pieszych i opcja broniąca interesów kierowców. Jak się okazuje z natury rzeczy niezgodne w opiniach opcje, jednak potrafią być zgodne. Zgoda dotyczy pomysłu parkowania na jednej z zabytkowych uliczek – parkowania skośnego. - Przed wprowadzeniem tej formy parkowania nagminne było wyprzedzanie się kierowców na tej ulicy, a hałas doskwierał mieszkańcom okolicznych zabytkowych kamienic. Co się rzadko zdarza, parkowanie skośne na ulicy zostało dobrze przyjęte przez obie grupy. Broniący interesów pieszych cieszyli się, że dzięki temu na ulicy został uspokojony ruch, a broniący interesów kierowców cieszyli się z nowych miejsc parkingowych – relacjonuje poseł. Byłoby świetnie, gdyby nie skarga znanego w mieście projektanta i architekta, iż miejsca parkingowe są na znacznej części ulicy wyznaczone niezgodnie z przepisami. Dlaczego? Gdyż pozostawiona szerokość jezdni manewrowej jest zbyt mała. Mieszkańcy już widzą wcześniejsze problemy, albowiem liczba miejsc parkingowych może się zmniejszyć w sytuacji, gdy przywrócone zostanie parkowanie wzdłużne.

Odstępstwo? Bydgoska pomysłodawczyni parkowania skośnego Maria Pekasiewicz już kierowała stosowny wniosek o odstępstwo pozwalające na taką właśnie zasadę parkowania. Niestety resort poinformował autorkę wniosku, że kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2003.220). Dodano, że ustawa „nie przewiduje procedur do udzielania zgody na odstępstwa” oraz że „minister właściwy do spraw transportu nie ma podstaw do udzielania odstępstwa od przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia”.

Pytania posła. Poseł, autor interpelacji, sformułował do ministra infrastruktury dwa pytania na podstawie sytuacji w Toruniu, ale przecież problem ten występuje w wielu polskich miastach. Oto one:

1. Jakie są możliwości wprowadzenia procedur uzyskiwania w uzasadnionych przypadkach przez jednostki samorządu terytorialnego zgody na odstępstwo od przepisów ww. rozporządzenia i jak odnosi się do nich ministerstwo?

2. Jakie działania podjęło ministerstwo w okresie ostatnich 8 lat w zakresie dostosowywania przepisów dotyczących warunków technicznych dla miejsc parkingowych, chodników, jezdni do realiów i możliwości lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów o charakterze zabytkowym? (jm)