Przegląd prasy

Kontrola na drodze

Autor: "Gazeta Prawna"

10 sierpnia 2005

Kontrolę ruchu drogowego (w zakresie przypisanych im uprawnień) przeprowadzają: Policja, funkcjonariusze straży granicznej lub organów celnych, strażnicy leśni, funkcjonariusze straży parku, pracownicy zarządów dróg oraz strażnicy straży gminnych (miejskich).

Policjant po zatrzymaniu pojazdu powinien podać kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto, gdy jest w mundurze - okazać legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu. Gdy policjant jest nieumundurowany, legitymację powinien okazać bez wezwania. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli, policjant może zażądać od kierowcy lub pasażera opuszczenia pojazdu.

Ręce na kierownicy. W przypadku konieczności zatrzymania pojazdu na polecenie np. policjanta, kierujący tym pojazdem jest obowiązany: zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący. Na polecenie policjanta trzeba wyłączyć silnik oraz włączyć światła awaryjne. Policjant może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla: o dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu, o sprowadzenia pojazdu, którym kierowała osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo będąca pod wpływem środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu, zatrzymanego w miejscu zabronionym do miejsca, gdzie zatrzymanie jest dozwolone.

Słowa kluczowe kontrole policyjne