Przegląd prasy

Konwent Marszałków Województw RP zaniepokojony

13 września 2012

 

79d7121cc6dd94f1ec1f5eb8e91bcb31843cae7c

(Fot.: PD@N – 442-53)

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 13 września 2012 r.

 

w sprawie obowiązku posiadania przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego jednolitego systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,  poz. 565, z późn. zm.) zintegrowanego z systemem  teleinformatycznym. Przepisy zostały wydane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 66 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swoje zaniepokojenie w związku z opublikowanym w dniu 5 września 2012 r. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Od dnia 19 stycznia 2013 r. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – samorządowe wojewódzkie osoby prawne – powinny posiadać system teleinformatyczny spełniający wymagania systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) zintegrowanego z systemem teleinformatycznym będącym w posiadaniu organów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Opublikowane w dniu 5 września 2012 r. ww. rozporządzenie czyni termin 19 stycznia 2013 r. mało realnym.

 

Uzasadnienie

Niezbędnym warunkiem do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy po wejściu w życie ww. ustawy jest posiadanie przez WORD-y przedmiotowego systemu teleinformatycznego. Brak systemu będzie musiał skutkować wstrzymaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy.

W dniu 19 stycznia 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, ze zm.), które m. in. wprowadzają nowe zasady przeprowadzania egzaminów.

Opublikowanie w drugiej połowie 2012 r. odpowiedniego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach nie daje podstaw na realne szanse wdrożenia systemu teleinformatycznego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego od dnia 19 stycznia 2013 roku z uwagi na terminy związane z realizacją niezbędnych procedur dotyczących zamówienia publicznego oraz czasem koniecznym na prawidłowe przygotowanie infrastruktury i kadry Ośrodków.

Zgodnie z treścią pisma (Nr TD-6mp-076-47/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku) jakie zostało wysłane przez pana Tadeusza Jarmuziewicza - Sekretarza Stanu w MTBiGM do pana Marka Ziółkowskiego – Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzenie zamówienia publicznego przez WORD-y jest aktualnie jedyną prawnie możliwą ścieżką wdrożenia nowego systemu do obsługi procesu egzaminowania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że obecna sytuacja związana z późnym przygotowaniem niezbędnych aktów wykonawczych do nowej ustawy o kierujących pojazdami oraz termin wejścia w życie nowych przepisów nie daje podstaw na realne szanse wdrożenia systemu teleinformatycznego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego od dnia 19 stycznia 2013 r.  z uwagi na terminy związane z realizacją niezbędnych procedur dotyczących zamówienia publicznego.

Należy zwrócić uwagę, że opracowanie specyfikacji warunków zamówienia, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, potencjalna możliwość składania skarg i odwołań przez wykonawców jak również proces wykonania i wdrożenia systemu czynią mało realnym jego wdrożenie w WORD-ach do 19 stycznia 2013 r.

W związku z tym Konwent Marszałków Województw RP zwraca uwagę na konieczność wskazania przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej awaryjnego rozwiązania umożliwiającego WORD-om dalszą organizację egzaminów po dniu 19 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Konwentu Marszałków Województw RP Elżbieta Polak