Przegląd prasy

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach samorządowych

27 lipca 2021

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach samorządowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w Modlnicy (powiat krakowski) przy drodze krajowej nr 94 odbyła się konferencja prasowa ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, której tematem było rządowe dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach samorządowych. Minister informował, iż pula pieniędzy - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przeznaczono ponad 500 mln zł) - przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych nie została jeszcze wykorzystana.

Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury: Znamy wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z RFRD. W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych. W części województw ogłoszono już nabory uzupełniające.

- Do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Jestem przekonany, że dofinansowanie przekazane na ponad 1700 zadań na drogach powiatowych i gminnych przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rada Ministrów podjęła w 2020 r. decyzję, aby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe było dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczono dodatkowo blisko 525 mln zł. 

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD jest uzależniona od dochodów jednostki samorządu terytorialnego - im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80 proc. kosztów realizacji zadania, a kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogą realizować inwestycje:

- wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),

- poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),

- skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Podział środków na dofinansowanie zadań w poszczególnych województwach

Informacje dot. list zadań rekomendowanych do dofinansowania

liczba zadań

liczba przejść dla pieszych

Lp.

Województwo

Limit środków 2021

Wykorzystanie środków

powiatowych

gminnych

powiatowych

gminnych

1

Dolnośląskie

24 821 498,25

12 664 308,80

26

68

39

90

2

Kujawsko-Pomorskie

29 870 992,18

8 585 647,00

40

51

40

79

3

Lubelskie

49 810 299,46

1 199 928,00

7

7

7

10

4

Lubuskie

16 107 598,65

422 564,00

3

0

5

0

5

Łódzkie

27 770 183,15

18 034 673,00

102

81

149

123

6

Małopolskie

34 822 962,16

10 169 939,00

42

42

55

61

7

Mazowieckie

58 052 554,25

44 621 472,00

138

104

222

201

8

Opolskie

11 031 245,54

5 022 351,55

53

18

62

24

9

Podkarpackie

31 861 940,75

27 404 719,36

40

34

147

101

10

Podlaskie

38 512 498,42

20 563 534,64

77

32

144

92

11

Pomorskie

24 304 786,80

13 009 555,00

50

78

62

90

12

Śląskie

27 477 199,85

6 931 114,40

20

13

38

28

13

Świętokrzyskie

28 017 279,50

33 945 279,00

142

91

164

105

14

Warmińsko-Mazurskie

32 230 597,88

11 722 400,22

75

50

91

56

15

Wielkopolskie

44 107 982,49

23 661 506,62

112

128

142

182

16

Zachodniopomorskie

19 761 659,70

1 523 062,34

9

6

9

11

R A Z E M

498 561 279,03

239 482 054,93

910

804

1 343

1 254

Zadania zgłoszone do dofinansowania są oceniane pod kątem kryteriów związanych z jakością życia mieszkańców oraz stanem bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

W celu zapewnienia jednolitego podejścia do projektowania przejść dla pieszych, gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, MI przygotowało ogólnokrajowe kryteria klasyfikacji i określiło zakres zadań do dofinansowania z Funduszu w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Niezależnie od wybranych rozwiązań, elementem obowiązkowym każdego zadania będzie montaż oświetlenia przejść dla pieszych. Znacząco poprawi to bezpieczeństwo pieszych w porze nocnej, szczególnie na drogach nieoświetlonych lub w miejscach, w których oświetlenie to jest niedostateczne.

Beneficjenci zostali przy tym zobowiązani do stosowania wytycznych:

- WR-D-41-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych;

- WR-D-41-4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

Wytyczne te są rekomendowane do stosowania przez ministra właściwego do spraw transportu. Ich stosowanie umożliwi wprowadzenie ujednoliconych, wysokich jakościowo standardów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, których prawidłowe wdrożenie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

W lipcu 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, tak by stały się one bezpieczniejsze. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na oświetlenie strefy oczekiwania przed przejściem dla pieszych. Wytyczne są rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg. Standardy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych opracowane zostały przez działającą przy MI Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.