Przegląd prasy

Rekompensaty dla stacji kontroli pojazdów?

15 lutego 2022

Rekompensaty dla stacji kontroli pojazdów?

Sprawę poboru opłat za badania techniczne pojazdów po raz kolejny i w kolejnej interpelacji podjął poseł Arkadiusz Marchewka. O coraz trudniejszej sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, o wysokość opłat za badania techniczne, które nie zmieniły się od 2004 roku, o braku reakcji rządzących - w pierwszych dniach miesiąca mówili przedstawiciele branży [kliknij]. Dziś głos w tej trudnej sprawie zabrał parlamentarzysta, czekamy na odpowiedź resortu infrastruktury.

Poseł Arkadiusz Marchewka. Do ministra infrastruktury poseł Arkadiusz Marchewka skierował interpelację (interpelacja nr 31168) [kliknij]. Poseł uzasadnia swoje wystąpienie: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów [kliknij] pozostaje co do zasady niezmienione od 17 lat. Trzy nowelizacje tego rozporządzenia, jakich dokonano od momentu jego wydania, nie zmieniły wysokości opłat za badania techniczne najpopularniejszych w Polsce pojazdów, które podlegają obowiązkowi takich badań, czyli samochodów osobowych. W konsekwencji opłata za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi od 17 lat, niezmiennie 98 złotych. W tym czasie doszło jednak do znaczącego wzrostu wynagrodzeń oraz cen towarów i usług, co ma istotny wpływ na wysokość kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu stacji kontroli pojazdów. Koszty te nie mogą jednak zostać zrekompensowane przez podniesienie cen usług, gdyż ceny te regulowane są wymienionym wyżej rozporządzeniem. Jakkolwiek zdaję sobie przy tym sprawę, że wzrost kosztów prowadzenia działalności został częściowo zrekompensowany stacjom kontroli pojazdów poprzez wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych w Polsce, co jest jednoznaczne ze zwiększeniem ilości klientów, to jednak zagadnienie relacji kosztów prowadzenia działalności i cen badań technicznych wymaga całościowej analizy.

Stanowisko resortu. Interpelacji poselskich w sprawie cen badań technicznych, sytuacji stacji kontroli pojazdów było wiele. Z ostatnich wymieńmy dla przykładu: 24117 [kliknij] (z 2021 r.), 9961 [kliknij] i 2299 [kliknij] (z 2020 r.). Resort niezmiennie odpowiadał: „Należy zauważyć, że wzrost opłaty za badania techniczne pojazdów będzie wiązać się z większymi wydatkami dla właścicieli pojazdów”; „Przedsiębiorca planujący rozpocząć taką działalność, musi zaakceptować przyjęte ustawowe warunki jej prowadzenia, w tym dotyczące dochodowości takiej działalności” czy „Po zmianie upoważnienia ustawowego, obecnie obowiązująca tabela opłat za badania techniczne pojazdów zostanie poddana szczegółowej analizie”, „Zaproponowanie takiego rozwiązania może wzbudzać wątpliwość pod kątem uprzywilejowanego traktowania wybranej grupy przedsiębiorców. Ponadto wprowadzenie takiego rozwiązania wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa oraz decyzją ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

Kolejne pytania. Poseł A. Marchewka zwraca uwagę na kolejny ważny aspekt podejmowanej kwestii, który - w jego ocenie - „musi być rozważony podczas analizy tego typu rozwiązania, a mianowicie na fakt, że działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością silnie regulowaną. Nie można zatem mówić o istnieniu wolnego rynku stacji kontroli pojazdów, przede wszystkim ze względu na fakt, że ceny za usługi na tym rynku są regulowane. Rekompensaty nie byłyby zatem przejawem uprzywilejowania określonej grupy przedsiębiorców, ale formą wyrównania strat ponoszonych w związku z brakiem możliwości podniesienia cen usług.

W interpelacji postawione zostały konkretne pytania: - Czy ministerstwo ponownie rozważy pomysł wprowadzenia rekompensat dla stacji kontroli pojazdów z tytułu wzrostu cen towarów, usług i wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich 17 lat? W jaki sposób projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, wpłynie na system poboru opłat za badania techniczne pojazdów? (jm)