Przegląd prasy

Unia Europejska: transport drogowy towarów niebezpiecznych

30 grudnia 2004

Ogłoszone zostały dyrektywy KE: nr 2004/110/WE i 2004/111/WE z 9.12.2004 r., które zobowiązują państwa członkowskie do wydania najdalej do 1.07.2005 r. przepisów dostosowujących do tych dyrektyw zmiany i poprawki, wprowadzane na skutek kolejnych przystosowań do postępu technicznego, do przepisów regulujących przewozy towarów niebezpiecznych dokonywane: koleją lub w transporcie drogowym (dyrektywa Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych - Dz. Urz. U L 365). Obowiązują 20. dnia po ogłoszeniu (Dz. U. UE nr L 365 z 10.12.2004 r., str. 24/25).

Źródło Prawo Drogowe@NEWS