Rozmowy

Minister wyjaśniał, ale czy wyjaśnił? (cz.1)

8 lutego 2022

Minister wyjaśniał, ale czy wyjaśnił? (cz.1)
Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 8.2.2022 r. (od lewej góra) Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Michał Sułkowski, dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury (retransmisja) (kliknij) (fot. screen)

W dniu dzisiejszym (8.2.2022 r.) odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury z porządkiem obrad: „Informacja Ministra Infrastruktury na temat błędnych pytań egzaminacyjnych dodanych do bazy pytań teoretycznych państwowego egzaminu na prawo jazdy”. Wyjaśnienia przedstawił i na pytania posłów odpowiadał wiceminister Rafał Weber [kliknij] oraz nowo mianowana dyrektor w resorcie Renata Rychter. Część 1.

W poniedziałek 24 stycznia br. systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o 41 nowych pytań w celu ich zastosowania podczas części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy. Osiem spośród tych pytań zostało wycofanych z systemu ze względu na zawarty w nich błąd. W trybie natychmiastowym minister infrastruktury zlecił uruchomienie kontroli w Departamencie Transportu Drogowego w Ministerstwa Infrastruktury oraz w Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Ustalano bezpośrednie przyczyny błędu. W efekcie już po dwóch dniach poinformowano o odwołaniach, postępowaniu dyscyplinarnym oraz doniesieniu do prokuratury. W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Infrastruktury do planowanych tematów swoich prac dodała wyjaśnienie ministra infrastruktury w kwestii błędnych pytań egzaminacyjnych. Posiedzenie odbyło się w dniu dzisiejszym (8.2.br.), a trwało ok. 50-minut.

Wyjaśnienie resortu. Informację w imieniu resortu infrastruktury przedstawił wiceminister Rafał Weber, rozpoczynając od przypomnienia historii powołania - 26 czerwca 2014 roku - Komisji weryfikacyjnej [kliknij] [kliknij], która odpowiada za przygotowanie i rekomendowanie pytań na państwowy egzamin. Przechodząc do istoty ostatniego zdarzenia w sposób zwięzły wyjaśniał - zacytujmy: - „Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 listopada 2014 roku w sprawie Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (2014.1629) [kliknij], każdy z członków zespołu weryfikującego przygotowuje raport z wykonanej przez siebie pracy i przekazuje go przewodniczącemu Komisji. Przewodniczący po otrzymaniu raportów na ich podstawie podejmuje decyzję o zarekomendowaniu scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych. Odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy 24 stycznia br. informuję, że przewodniczący Komisji - decyzją z dnia 22 listopada 2021 roku - powołał 7-osobowy Zespół weryfikacyjny do weryfikacji pytań przekazanych przez podmiot zewnętrzny. W dniu 30 listopada 2021 r. ostatni z członków Zespołu zakończył weryfikację przydzielonych 149. pytań. W trakcie przedmiotowej weryfikacji doszło do edycji i zamiany przycisku odpowiedzi z „TAK” na „NIE” w odniesieniu do 8. pytań. W dniu 16 stycznia 2022 r. sekretarz Komisji przekazał do PWPW prośbę o dodanie 41. pytań do losowania do bazy w WORD. Jednocześnie wskazując, że pytania mają pojawić się od dnia 24 stycznia br. podczas egzaminu kandydatów na prawo jazdy. Ze wszystkich 41. pytań dodanych do bazy pytań systemu teleinformatycznego 8. było błędnych. Z ustaleń wynika, że 7. było losowanych. W dniu 24 stycznia około godziny 12. wskazanych o usunięcia zostało 9. pytań. Pytania te funkcjonowały w obiegu około 4. godziny. Natomiast w dniu 25 stycznia, wskazano do usunięcia kolejne pytanie, czyli 10. pytanie. Ostatecznie więc usunięto 10. pytań. Natomiast pojawienie się na egzaminie błędnego pytania miało negatywny wpływ na wynik 16. osób zdających w 14. WORD w skali całego kraju. 25 stycznia br. minister infrastruktury zarządził przeprowadzenie kontroli w celu szczegółowego ustalenia przyczyn błędu. Kontrola wykazała, że błędy powstały na skutek błędnej ingerencji jednego z członków Komisji w treść odpowiedzi. Wobec powyższego podjęto niezwłocznie działania w celu zablokowania systemu. Po zakończeniu kontroli - w dniu 27 stycznia - minister infrastruktury złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Skierowany został wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec jednego z pracowników - to druga rzecz - a także odwołano dyrektora Departamentu Transportu Drogowego, a także dwóch członków Komisji, w tym przewodniczącego tejże Komisji. Nowo powołany przewodniczący Komisji, wraz z nowo powołaną dyrektor Departamentu Transportu Drogowego mają zaproponować ministrowi infrastruktury systemowe zmiany w zakresie zarówno funkcjonowania Komisji, jak i pytań egzaminacyjnych. Dostrzegamy już teraz potrzebę wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń przed błędną ingerencją w tworzone pytania egzaminacyjne, aby uniknąć sytuacji z 24 stycznia br. Ministerstwo Infrastruktury, od samego początku ujawnienia błędnych pytań, brało aktywny udział w komunikowaniu społeczeństwa o tym co się dzieje, też przeprosiliśmy wszystkich tych, którzy zostali dotknięci tymi błędnymi pytaniami i tych, którzy przez pojawienie się błędnych pytań nie zaliczyli egzaminu teoretycznego. Do tych osób powinna pójść korespondencja informująca o tym, że mają prawo - w terminie 14. dni od odbycia tego egzaminu - mają prawo złożenia skargi za pośrednictwem dyrektora WORD do urzędu marszałkowskiego. Skarga ta z ewidentnych przyczyn powinna zostać uznana i osoby te powinny mieć prawo do ponownego, bezkosztowego – po swojej stronie – podejścia do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.”.

Dalsza część posiedzenia Komisji Infrastruktury to niezwykle ważna dyskusja - pytania posłów i odpowiedzi przedstawicieli resortu i wynikające z nich konkluzje. Cd. relacji jutro. (jm)