Rozmowy

To kto wyegzekwuje prędkość e-hulajnogi? Odpowiada resort

30 grudnia 2020

To kto wyegzekwuje prędkość e-hulajnogi? Odpowiada resort
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwają prace nad przepisami mającymi uregulować kwestie urządzeń transportu osobistego, w tym hulajnóg elektrycznych. Grupa posłów zaadresowała do ministra pytanie w sprawie prędkości dla użytkowników e-hulajnóg. Pytali: W jaki sposób będą egzekwowane przepisy wprowadzające ograniczenia prędkości w poruszaniu się hulajnogą elektryczną po chodnikach oraz na ulicach?

Prędkość poruszania się e-hulajnóg. Przeprowadzono szerokie konsultacje, trwa dyskusja medialna – mowa jest o prędkości do 25 km/godz. na drogach rowerowych, do 20 km/godz. na jezdniach i – co najbardziej kontrowersyjne – do 6 czy do 8 km/godz. lub „z prędkością pieszego” na chodnikach i drogach dla pieszych. Na zadane pytanie w imieniu ministra infrastruktury odpowiedział Rafał Weber. Przypomina, iż projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) zawiera regulacje dotyczące określenia prędkości dopuszczalnej dla hulajnogi elektrycznej. - Zgodnie z projektowanym przepisem, prędkość dopuszczalna dla takich pojazdów wynosi 20 km/h. Natomiast regulacje dotyczące technicznego ograniczenia prędkości wskazanego pojazdu (również do 20 km/h) zostanie określona w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.). W związku z powyższym uprzejmie informuję (…), że hulajnogi elektryczne poruszające się po drogach publicznych nie będą mogły rozwinąć większej prędkości niż 20 km/h. Natomiast, odnosząc się do projektowanych regulacji dotyczących ograniczenia prędkości hulajnogi elektrycznej na chodniku, pragnę wskazać, że projekt wskazanej ustawy nakłada m.in. na kierującego hulajnogą elektryczną obowiązek jazdy po chodniku albo drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Egzekwowani przepisów. I postawiona kwestia egzekwowania przyszłych przepisów. - Jednocześnie uprzejmie informuję, że wskazane przepisy egzekwowane będą przez uprawione organy kontrolne, bowiem ocena zachowań uczestników ruchu drogowego oraz podejmowanie czynności kontrolnych i stosowanie sankcji karnych, znajdują się w kompetencjach organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego (Policji oraz straży gminnych). Pragnę również podkreślić, że projektowana ustawa penalizuje czyn polegający na poruszaniu się chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeżeli jest to zabronione lub nie zachowaniu wymogów przewidzianych ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym projekt ustawy dodaje nowe wykroczenie w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 poz. 821, z poźn. zm.). Podkreślenia wymaga, że aktualnie projekt wskazanej wyżej ustawy jest rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów, a ewentualne uwzględnienie uwag zgłoszonych przez zainteresowanych ministrów może mieć wpływ na ostateczny kształt przepisów projektowanej ustawy, która zostanie przyjęta przez SKRM. Ponadto pragnę wskazać, że informacje o dalszych pracach legislacyjnych nad projektem przedmiotowej ustawy dostępne będą na stronie internetowej Rządowego Centrum

Edukacja. I jeszcze niezwykle ważna kwestia edukacji społeczeństwa w zakresie zmienianych przepisów, tu R. Weber mówi: - Ponadto pragnę podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury, po uchwaleniu przepisów projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51), planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu poinformowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego o nowych zasadach ruchu drogowego.

Przypomnijmy, iż według stanu na dzień dzisiejszy projekt oczekuje na uchwalenie przez Radę Ministrów. Jak zapowiedział minister miałyby one obowiązywać już wiosną 2021 r. (jm)