Statystyka

BRD jest wspólną odpowiedzialnością. Gracias – dziękuje obywatelom rząd Hiszpanii

3 lutego 2020

BRD jest wspólną odpowiedzialnością. Gracias – dziękuje obywatelom rząd Hiszpanii
W 2018 r. najbezpieczniejsze drogi były w Wielkiej Brytanii – 28 ofiar śmiertelnych/1 mln mieszkańców, ostatnie miejsce – Rumunia: 96 ofiar śmiertelnych/1 mln mieszkańców (fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Hiszpania – w statystykach najbezpieczniejszych krajów UE w 2018 r. opracowanych według kryterium liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców - z wynikiem - 39 osób (pierwsze miejsce Wlk. Brytania – 28) plasuje się jeszcze przed średnia europejską – 49 osób, które poniosły śmierć. Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik - 96. Polska – 5 miejsce. Miejsce, niestety od końca - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców.

Kodeks drogowy. W Królestwie Hiszpanii zasady ruchu drogowego określają przepisy ustawy o ruchu drogowym, poruszaniu się pojazdów motorowych i bezpieczeństwie drogowym („Código de Tráfico y Seguridad Vial” czyli „Kodeks ruchu i bezpieczeństwa drogowego”) oraz ogólnego regulaminu ruchu drogowego wykonującego i rozwijającego tekst ustawy o ruchu drogowym (Real Decreto).

Pierwszeństwo. Ustawa w artykule 25, stanowi że osoba prowadząca pojazd ma pierwszeństwo przed pieszymi, wyjąwszy określone przypadki, w szczególności przejścia dla pieszych i skrzyżowania: „Kierowca pojazdu ma pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pieszych, z wyjątkiem następujących przypadków: a) przejścia dla pieszych, b) kiedy skręca swoim pojazdem, aby wjechać w inna drogę, na której znajdują się przekraczający ją piesi, nawet jeśli nie ma tam przejścia dla pieszych”. Ustawa nie definiuje pierwszeństwa przejazdu czy przejścia użytkowników drogi. Na postawie analogii do zachowania się pojazdów względem siebie na skrzyżowaniach („kierowca jest zobowiązany ustąpić drogi pojazdom zbliżającym się) można domniemywać, że – zgodnie z cytowanym wyżej artykułem – na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma pieszy „zbliżający się” do skrzyżowania z widocznym zamiarem przejścia. Niemniej, nie jest to explicite powiedziane w ustawie – czytamy w materiale Biura Analiz Sejmowych.

Na przejściach dla pieszych nie wolno wyprzedzać: „Zakazuje się wyprzedzania (…) na oznakowanych przejściach dla pieszych. Podobnie, na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów oraz na skrzyżowaniach i w ich pobliżu zakazane jest zatrzymywanie się.

Szczególna ostrożność. Nakaz zachowania przez kierowcę szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości w szeregu sytuacji, w szczególności na przejściach dla pieszych, zawarty jest w przepisach ogólnego regulaminu ruchu drogowego: „Należy jeździć z umiarkowaną prędkością i, jeśli jest to konieczne, zatrzymywać pojazd, kiedy warunki tego wymagają, w szczególności w następujących przypadkach: a) kiedy na części drogi użytkowanej przez kierowcę znajdują się piesi lub gdy można racjonalnie przewidywać ich wtargnięcie na tę drogę, głównie gdy chodzi o dzieci, starców, niewidomych lub inne osoby mające ograniczenia; b) przy zbliżaniu się do jadących rowerów, jak również na skrzyżowaniach i w pobliżu dróg przeznaczonych wyłącznie dla rowerów oraz w pobliżu przejść dla pieszych, na których ruch nie jest regulowany przez światła lub pracowników drogowych, jak również przy zbliżaniu się do targowisk, centrów edukacyjnych lub miejsc, w których można spodziewać się obecności dzieci.

Jak oceniają podróżujący po tamtejszych drogach - Hiszpanie są bardzo zdyscyplinowani pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w szczególności jeśli chodzi o ograniczenia prędkości. W roku ubiegłym Hiszpania obniżyła dopuszczalne prędkości. Dodajmy – mandaty należą do grupy najsurowszych w Europie.

Generalna Dyrekcja Ruchu Hiszpanii dziękowała obywatelom za ich prawidłowe zachowanie na drodze, niektóre zachowania, które zmniejszają liczbę wypadków drogowych w 2019 roku. Podkreślało, iż poprawa bezpieczeństwa jest wypadkową współudziału wszystkich uczestników ruchu drogowego, świadomości każdego obywatela.

Źródła Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trafico, Circulation de Vehiculos a Motor y Seguridal Vial – Pełny tekst publikowany jest w Państwowym Biuletynie Urzędowym (Boletín Oficial del Es Real Decreto 1428/2003, de 21 de nobiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Dirculation PRAWO DROGOWE@NEWS. Indeks: PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH iTV Sejm - transmisje archiwalne. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Informacja na temat przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg