Statystyka

Na autostradach i ekspresówkach wzrost wypadków o (sic!) 49%

16 lipca 2018

Na autostradach i ekspresówkach wzrost wypadków o (sic!) 49%

W dokumencie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r. znajdujemy następujący komentarz do powyższej grafiki: W 2017 roku odnotowano zmniejszenie liczby wypadków z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Na autostradach liczba wypadków wzrosła o 15% a na drogach ekspresowych aż o 34% w stosunku do roku 2016. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej wypadków wydarzyło się na drogach powiatowych, pomimo, że stanowią one niespełna 30% długości wszystkich dróg w Polsce. Największy spadek liczby wypadków w 2017 roku zanotowano na drogach krajowych (-9,5%), a najmniejszy na drogach wojewódzkich – wyniósł on 1,6%.

W 2017 r. największą liczbą ofiar śmiertelnych wypadków drogowych charakteryzowały się drogi krajowe, które stanowią zaledwie 4,6% długości wszystkich dróg w Polsce. Liczba osób zabitych na tej kategorii dróg zmalała w stosunku do roku 2016 o 12,9%. W 2017 roku odwrotnie niż w roku 2016 liczba ofiar śmiertelnych na autostradach wzrosła (+40%), a na drogach ekspresowych zmalała (-28%). Na drogach gminnych liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 22%, a na drogach wojewódzkich o 9,4%.

Największą liczbą ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 1000 km długości drogi charakteryzowały się w 2017 r. drogi krajowe. Wskaźnik ten wyniósł 55, tj. był o 11,3% niższy niż w 2016 r. Odwrotnie niż w ubiegłym roku dla dróg ekspresowych odnotowano spadek wskaźnika aż o 40,4%, a dla autostrad wzrost o 34,3%. Na drogach wojewódzkich i gminnych liczby ofiar śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na każde 1000 kilometrów nieznacznie zmniejszyły się.

Wskaźnik ciężkości wypadków w 2017 roku zwiększył się tylko w stosunku do autostrad i to aż o 25 %. Największa zmiana dotyczyła wskaźnika ciężkości dla dróg ekspresowych - uległ on zmniejszeniu aż o 46%. Obecnie na autostradach i drogach ekspresowych wskaźnik ciężkości wypadków jest najwyższy od kilku lat i wynosi odpowiednio 15 i 14. Ciężkość wypadków na drogach tej klasy wynika z dużej prędkości poruszających się po nich pojazdów. Dla dróg krajowych i wojewódzkich nastąpiło nieznaczne zmniejszenie wskaźnika i obecnie wynosi on 12 zabitych na 100 wypadków drogowych. Dla dróg powiatowych wskaźnik jest najmniejszy (7 zabitych na 100 wypadków) i nie uległ on zmianie w stosunku do 2016 roku.