Legislacja

Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo. Komisja Infrastruktury przygotowała projekt

17 grudnia 2020

Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo. Komisja Infrastruktury przygotowała projekt
Posiedzenie Komisji Infrastruktury w dniu 16.12.2020 r. [kliknij]

Komisja Infrastruktury przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym wg druku sejmowego nr 802. Swoje Sprawozdanie – druk nr 840 będzie rekomendowała Sejmowi RP w drugim czytaniu projektu ustawy. Przewidywany termin – styczeń 2021 r.

Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 48), – rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802), – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 803). Sprawozdanie przedstawił poseł Jerzy Polaczek, który informował, iż projekt rządowy z druku nr 802 został wskazany jako bazowy i wiodący w stosunku do projektów z druków 48 i 803. W trakcie pracy Podkomisja rozpatrzyła wszystkie wniesione poprawki, zostały również rozpatrzone poprawki Biura Legislacyjnego, wysłuchano głosów eksperckich. Jeśli chodzi o główne rozbieżności co do treści rozwiązań zawartych w projektach to po pierwsze dotyczyły one określenia i zdecydowania pieszego oczekującego na przejściu dla pieszych, po drugie obowiązku niekorzystania przez pieszych przechodzących przez jezdnię z telefonów lub innych urządzeń. Tekst projektu ustawy został jednogłośnie przez Podkomisję przyjęty i rekomendowany do dalszych prac.

Obrady Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury debatowała nad treścią sprawozdania. Ponownie zgłoszona została poprawka definiująca pieszego oczekującego przed przejściem dla pieszych oraz uzupełnienie do art. 13, zobowiązujące pieszego do upewnienia się czy kierowca ustępuje mu pierwszeństwa jeszcze zanim wejdzie na przejście. Zgłoszone zostały także poprawki poszerzające przywilej pieszych o tych oczekujących na przejście, ale także doprecyzowanie proponowanej definicji o określenie „pieszy wyraźnie wskazujący zamiar wejścia na przejście”. Po raz kolejny zgłoszona była propozycja wydłużenia vacatio legis np. do 3 miesięcy. Mówiono o kampanii informacyjnej, o środkach na jej przeprowadzenie. Komisja przegłosowała poprawki, przeprowadziła uzupełaniającą dyskusję. W głosowaniu nad całością ustawy przy 32 głosujących – za głosowało 29 posłów, przeciwnych było 2, 1 wstrzymał się. Komisja przyjęła projekt – druk nr 840, który będzie rekomendowała podczas drugiego czytania ustawy. Przewodniczący Komisji poseł Paweł Olszewski podsumował: - Komisja pozytywnie rekomenduje przyjęcie tej ustawy, tym samym bezpieczeństwo ma pierwszeństwo i cieszę się, że w zasadzie w jednomyślności – po powrocie do tego projektu z 2015 roku – byliśmy w stanie w zasadzie zdecydowaną większością ten projekt przyjąć i nie mam złudzeń, że tak samo będzie na posiedzeniu Sejmu już w trzecim czytaniu. Sprawozdawcą Komisji będzie poseł Jerzy Polaczek.

Dalsze procedowanie. Przyjęte przez Komisję Infrastruktury Sprawozdanie zostanie zarekomendowane posłom do rozpatrzenia i przyjęcia podczas drugiego czytania projektu ustawy. To – jak się przewiduje – może odbyć się w styczniu 2021 r. (jm)

Sejm RP. Druk nr 840. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij]