Legislacja

Czym się kierował resort?

1 października 2014

adbf43715e13b0724333eef84b7731dcd1841077

(503-77 fot. jola michasiewicz)

To już kolejny rok kłopotów instruktorów motocyklowych. Tym razem chcielibyśmy powrócić do sprawy pojazdów szkoleniowych. Otóż rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. (wraz z jego nowelami) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia nakazuje w paragrafie 43.4 korzystanie z motocykla o pojemności silnika nie mniejszej niż 600 cm i mocy nie mniejszej niż 40 kW - jest to wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób szkolonych i instruktorów. W większości przypadków, taki motocykl jest zbyt mocny i zbyt ciężki, by bezpiecznie prowadzić naukę jazdy na motocyklu. Rozporządzenie nie daje możliwości szkolenia na motocyklach mniejszych i słabszych, by w miarę postępów w nauce przesadzać kursanta na większe maszyny. Czym się kierował resort, tworząc tak niebezpieczne prawo? Czemu instruktor nie ma wolnej ręki w doborze maszyny, stosownie do możliwości kursanta i etapu szkolenia? - pytają szkoleniowcy w licznych listach do redakcji. I my w ich imieniu będziemy pytali dalej.

Rozdział 13.

Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

§ 43. (...) 4. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następującym warunkom:

1) motorower dwukołowy w zakresie kategorii AM powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy lub elektryczny;

2) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii Al powinien osiągać prędkość co najmniej 90 km/h oraz być wyposażony w:

a)silnik spalinowy o mocy nieprzekraczającej 11 kW, pojemności skokowej co najmniej 115 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3 i posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg albo

b)silnik elektryczny o mocy nieprzekraczającej 11 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,08 kW/kg;

3) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2 powinien być wyposażony w:

a)silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej co najmniej 395 cm3 i posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg albo

b)silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg;

4) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW;

4)*) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać masę własną przekraczającą 175 kg oraz być wyposażony w:

a)silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i pojemności skokowej co najmniej 595 cm3 albo

b)silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,25 kW/kg; (...)

*) W § 43 w ust. 4 pkt 4 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (2013.1720). Zmiany obowiązują z dniem 1 stycznia 2014 r. natomiast przepis w zakresie masy własnej i mocy silnika w motocyklu dwukołowym stosuje się od dnia 31 grudnia 2018 r.