Legislacja

Dotychczasowe zasady bez zmian - odpowiada resort

21 lutego 2019

Dotychczasowe zasady bez zmian - odpowiada resort
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Krzysztof Sitarski w interpelacji nr 28792 w sprawie wywozu i sprzedaży za granicę pojazdu zabytkowego, przywołując przepisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985), pytał ministra infrastruktury jak będą chronione najcenniejsze egzemplarze pojazdów zabytkowych? Czy wywóz pojazdu zabytkowego będzie możliwy bez potrzeby kontaktu z konserwatorem zabytków? Czy będzie wolno sprzedać za granicę samochód wpisany do rejestru zabytków? Resort odpowiedział - dotychczasowe zasady obrotu bez zmian.

Podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz, odpowiada: - Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A) nie odnoszą się w żaden sposób do zakresu obrotu pojazdami zabytkowymi ani jakiejkolwiek zmiany dotychczasowych zasad tego obrotu. W projektowanych przepisach dokonano nieznacznej zmiany w obrębie definicji terminu „pojazd zabytkowy”. Zmiana ww. definicji była konieczna ponieważ kategoria pojazdów historycznych przyjęta przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE różni się zakresowo od kategorii pojazdów zabytkowych przyjętej na gruncie obecnie obowiązującego krajowego prawodawstwa, w związku z czym niezbędne było jej dostosowanie do definicji wynikającej z ww. dyrektywy.

Minister w sprawie zgody konserwatora zabytków na ewentualny wywóz pojazdu zabytkowego wskazuje, iż kwestia ta uregulowana jest w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), będącej we właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I konkluzja: - Podsumowując powyższe, tak jak już wskazałem na wstępie, przepisy projektowanej ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nie wprowadzają jakichkolwiek zmian w zakresie obrotu pojazdami zabytkowymi oraz nie przyczyniają się do zmian regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym po uchwaleniu projektu ww. ustawy dotychczasowe zasady obrotu pojazdami zabytkowymi pozostaną niezmienione. (jm)