Legislacja

Dozwolone rekreacyjne przemieszczanie się

21 kwietnia 2020

Dozwolone rekreacyjne przemieszczanie się
Wybierając się na rekreacyjną przejażdżkę pamiętajmy, iż od 16 kwietnia br. obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Dotyczy on także rowerzystów, także motocyklistów. Ci ostatni jeżeli używają kasków integralnych i szczękowych, powinni także mieć przy sobie maseczkę lub używać komina, tak aby mogli zasłonić usta i nos po zdjęciu kasku. (fot. Bogdan Sarna)

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił cztery etapy planu łagodzenia obostrzeń wynikających z trwającej epidemii koronawirusa. Pomieszczono w nim tylko jedną datę, to – 20. kwietnia. Upewnijmy się co nam można, namawiamy do lektury Rozdziału 8. „Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii.

I minął pierwszy dzień, obowiązywania rozporządzenia łagodzącego zakaz przemieszczania się w okresie epidemii. Złagodzone zostały – wg ogłoszonego planu – obostrzenia związane z pandemią koronawirusa CoV-2. Dozwolone zostały spacery do lasu czy parku, na bulwary i plaże, jogging czy jazda rekreacyjna. W tym ostatnim wypadku najbardziej cieszą się rowerzyści, ale też motocykliści czy kierowcy samochodów.

Prognozowana jest słoneczna pogoda, więc decyzje podwójnie radują. Pozostają zamknięte skwery z placami zabaw, nieczynne wypożyczalnie rowerów miejskich, niedopuszczalne grillowanie w leśnych wiatach. Bardzo mieszane uczucia wywołują wpisy - w mediach społecznościowych - np. motocyklistów, zacytuję: – Co to oznacza dla motocyklistów? Odpowiedź jest oczywista – rozpoczynamy sezon! Pamiętajmy jednak, iż to tylko kwestie rekreacji, nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, szczególnej ostrożności.

Tyle można. Wciąż zakrywamy nos i usta w miejscach publicznych (z wyłączeniem spaceru w lesie). Wciąż zachowujemy bezpieczny dwumetrowy dystans w stosunku do innych pieszych. Pamiętajmy, iż nadal aktualny jest, a może nawet coraz bardziej aktualny apel POZOSTAŃMY W DOMU. ZACHOWUJMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE. (jm)

* * *

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP 2020, pozycja 697 (2020.697) [kliknij]

„Rozdział 8

Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych

         § 17. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400 i 462) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

         2. Wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej jest możliwe przemieszczanie się:

1) małoletniego – do dnia 19 kwietnia 2020 r.;

2) małoletniego do ukończenia 13. roku życia – od dnia 20 kwietna 2020 r. do odwołania.

         3. Do odwołania zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

         § 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji pub-licznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.

         2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

9) osoby przebywającej na terenie lasu.

         3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

         4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą. (…)