Legislacja

Głuchy kierowca jest bardziej uważny i skoncentrowany

29 maja 2018

Głuchy kierowca jest bardziej uważny i skoncentrowany

- U niesłyszących kierowców bardzo szybko rozwija się kompensacja zmysłów - mniej słyszę - lepiej widzę. Następuje poszerzenie pola widzenia (u przeciętnego człowieka słyszącego ok. 120o, u przeciętnego człowieka z defektem słuchu do 180o), wzrasta koordynacja wzrokowo - ruchowa, uaktywnia się kontrola otoczenia - w samochodzie np. w postaci częstszej kontroli lusterek bocznych i wstecznego, osoby nie słyszące „nie rozmawiają” prowadząc pojazd, bo ręce potrzebne są im do kierowania pojazdem i nie mogą ich używać do rozmowy w języku migowym, są zatem: bardziej skoncentrowani, bardziej uważni, widzą na drodze więcej szczegółów, nie rozprasza ich muzyka czy informacja - bo jej nie słyszą – zwróciła uwagę Beata Lewandowska, egzaminator w MORD Kraków oraz instruktor nauki jazdy, metodyk, pedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Wśród podpisanych w maju przez Prezydenta RP ustaw znalazła się także ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Ta nowelizacja dopuszcza, iż całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia. Oczywiście i tutaj ustawodawca wskazał na wyjątki od tego rozstrzygnięcia. Z dniem 1 października 2018 r. ustawa wejdzie w życie. (jm)

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa ma na celu jednoznacznie przesądzenie, że całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkami określonymi w ustawie:

uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D (na autobusy – jest to związane z tym, że w przypadku kierowców autobusów konieczna jest możliwość swobodnego komunikowanie się kierowcy z przewożonymi pasażerami);

uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata; cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Celem przedmiotowej ustawy jest też stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza języka migowego, zapewniana przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, nie będzie wiązała się z koniecznością wnoszenia przez osobę egzaminowaną dodatkowej opłaty – poza opłatą egzaminacyjną wnoszoną przez wszystkich zdających. Dodatkowo wojewódzki ośrodek ruchu drogowego będzie musiał stworzyć tłumaczowi języka migowego lub systemowi językowo-migowemu, którego zapewni sobie osoba składająca egzamin, możliwość pomocy tej osobie podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej egzaminu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r.

Kancelaria Prezydenta RP