Legislacja

Grzywna za brak rocznego sprawozdania

Autor: Gazeta Prawna, PRAWO DROGOWE@NEWS

8 listopada 2005

Od 21 grudnia 2005 r. za nieprzesłanie wojewodzie w wymaganym terminie rocznego sprawozdania z działalności – przedsiębiorcy wykonującemu przewóz drogowy towarów niebezpiecznych grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł.

Do obowiązków doradcy należy m.in. przygotowanie w dwóch egzemplarzach rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy przewożącego materiały niebezpieczne i podpisanie go imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem numeru świadectwa doradcy. Przedsiębiorca przewozowy musi przesłać wojewodzie jeden egzemplarz rocznego sprawozdania, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, oraz przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez 5 lat.