Legislacja

Jest projekt rozporządzenia dot. warunków technicznych hulajnóg i uto

26 marca 2021

Jest projekt rozporządzenia dot. warunków technicznych hulajnóg i uto
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Dziś senatorowie w trakcie trzeciego dnia 22. posiedzenia plenarnego Senatu RP będą głosowali m.inn. za zmianami w ustawie tzw. hulajnogowej. W trakcie przeprowadzonej w izbie wyższej dyskusji mówiono o warunkach technicznych hulajnóg elektrycznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przedstawiciel rządu zwrócił uwagę, iż resort infrastruktury, z porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych i administracji oraz resortem obrony narodowej – przygotowały projekt stosownego rozporządzenia regulującego te kwestie.

Załącznikiem do sejmowego druku nr 911 i projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych [kliknij] jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: - 5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia - minister projektuje zarządzić zmiany w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.p. 2003.32.262 oraz t.j. 2016.2022).

Resort proponuje następujące parametry dla hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego:

1) długość nie może przekraczać – 1,3 m (§ 2 ust. 1 w pkt 12);

2) szerokość nie może przekraczać – 0,9 m (§ 2 ust. 13a);

3) masa własna nie może przekroczyć – 25 kg (§ 3 ust. 13a);

Hulajnoga i urządzenie transportu osobistego powinny być wyposażone w (§ 55a-b):

ŚWIATŁA POZYCYJNE - z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

ŚWIATŁA ODBLASKOWE: z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej selektywnej, widoczne po obu stronach;

HAMULEC - co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

DZWONEK - w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

ŚWIATŁA - Dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Światła pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom: 1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne; 2) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) - z tyłu;

NUMER ROZPOZNAWCZY - numer rozpoznawczy nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

PODPÓRKA (PODPÓRKI) - w podpórkę (podpórki), zapewniającą stabilne ustawienie pojazdu na podłożu.

Konstrukcyjne ograniczenie prędkości (§ 55c): - § 55c. W hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h. (jm)