Legislacja

Kary dla karetek to początek procedury umorzenia sprawy

4 czerwca 2013

102956eb8ae5b3fd66496ba18ba27bf9679a524e(Fot.: PD@N 457-16jm)

Poseł Piotr Tomański w interpelacji nr 16915 zaadresowanej do ministra transportu pyta o zasady i procedury dotyczące karania kierowców karetek. Jakie procedury obowiązują, kiedy sygnał świetlny nie jest widoczny, a pojazd wykonuje zadania ratujące życie i zdrowie lub wraca z akcji. W odpowiedzi Tadeusz Jarzmuziewicz wyjaśnia, iż zgodnie z art. 129g ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Inspekcja Transportu Drogowego w sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących m. in. prowadzi czynności wyjaśniające. Jednocześnie każda pojedyncza sprawa jest odrębnym naruszeniem przepisów, stąd też aby mieć podstawę do umorzenia sprawy, organ musi wejść w posiadanie informacji odnośnie do danego konkretnego zdarzenia. Zaniechanie tych działań można byłoby uznać za niedopełnienie nałożonych w drodze ustawy na organ obowiązków.

Interpelacja (nr 16915)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie karania kierowców karetek przez Inspekcję Transportu Drogowego

Szanowny Panie Ministrze! Ku memu zdziwieniu coraz częściej na terenie województwa podkarpackiego, jak i na terenie całego kraju media informują o zdjęciach fotoradarów przesyłanych do szpitali z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonanych karetkom ratownictwa medycznego. Dyrektorzy szpitali dostają powiadomienia, w których mają obowiązek w ciągu 7 dni wskazać kierowcę i przyczyny złamania przepisów. Procedura taka jest czasochłonna i wymaga głębszego przeanalizowania dokumentacji. Bielskie pogotowie dostało 61 powiadomień w ciągu jednego dnia, z obowiązkiem wskazania sprawców wykroczeń. Nie zdążyło z wyjaśnieniem 4 przypadków, za które ma zostać ukarane mandatami. Ze względu na specyfikę i powagę pracy ratowników karetki zostały wyposażone w uprawnienia umożliwiające im przy zachowaniu szczególnej ostrożności niedostosowywanie się do obowiązujących przepisów drogowych. Sygnały świetlne, które mają być dowodem używania pojazdu do ratowania zdrowia i życia, są obrotowe, zatem nie każde zdjęcie może być dowodem ich użytkowania.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o wyjaśnienie. Dlaczego ITD wysyła powiadomienia do zapłaty, kiedy widzi właściwe użytkowanie sygnałów świetlnych?

Czy możliwe jest przekazanie informacji, jakie dane muszą zostać przekazane ITD do tego, aby uznać pojazd za uprzywilejowany? Jakie procedury obowiązują, kiedy sygnał świetlny nie jest widoczny, a pojazd wykonuje zadania ratujące życie i zdrowie? Pytam tu o sytuację powrotu z akcji, odwożenia poszkodowanych czy użytkowania samych sygnałów dźwiękowych?

Z wyrazami szacunku

Poseł Piotr Tomański

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Odpowiedź: Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-16915/13, z dnia 24 kwietnia 2013 r. przekazujące interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie karania kierowców karetek przez Inspekcję Transportu Drogowego, przedstawiam następującą informację.

W odniesieniu do pytań zawartych w interpelacji pana posła Piotra Tomańskiego uprzejmie wskazuję, iż w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących Inspekcja Transportu Drogowego opiera się m.in. na przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395). Należy zwrócić uwagę, iż sytuacja, w której na zdjęciu zarejestrowanego naruszenia obrazującym pojazd zespołu ratownictwa medycznego widoczne są sygnały błyskowe świadczące o tym, iż taki pojazd w chwili wykonania zdjęcia poruszał się jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, stanowi przesłankę do umorzenia sprawy na podstawie art. 5 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W takich przypadkach Inspekcja Transportu Drogowego nigdy nie wysyłała informacji o popełnieniu wykroczenia do jednostki ratownictwa medycznego. Od 1 lipca 2011 r., tj. od chwili rozpoczęcia przez Inspekcję Transportu Drogowego prowadzenia kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzeń rejestrujących, do początku lutego 2013 r. w 1049 przypadkach zarejestrowanych naruszeń popełnionych przy użyciu pojazdu ratownictwa medycznego podczas weryfikacji zdjęć stwierdzono, że na zarejestrowanych obrazach nie są widoczne sygnały błyskowe świadczące o uprzywilejowaniu pojazdu w ruchu drogowym. W takich sytuacjach kierowane są zapytania o wskazanie, czy w chwili zarejestrowania wykroczenia kierujący pojazdem korzystał z uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wymaga podkreślenia, że powyższe zapytania nie są powiadomieniami do zapłaty i nie zobowiązują do uiszczenia jakiejkolwiek grzywny.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, iż aktualnie obowiązujące przepisy nie dają możliwości wykluczenia a priori pojazdów zespołów ratownictwa medycznego z prowadzonych postępowań, ponieważ nie w każdej sytuacji jest to prawnie uzasadnione. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych jedynie w ściśle określonych przypadkach wskazanych w tym przepisie. W pozostałych sytuacjach kierujący takim pojazdem podlega odpowiedzialności za popełnione naruszenia na ogólnych zasadach. Stąd też naturalnym elementem prowadzonych postępowań jest wysyłanie wspomnianych zapytań do jednostek ratownictwa medycznego, ponieważ działania te wynikają ściśle z przyznanych Inspekcji Transportu Drogowego kompetencji.

Zgodnie bowiem z art. 129g ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Inspekcja Transportu Drogowego w sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących m. in. prowadzi czynności wyjaśniające. Jednocześnie każda pojedyncza sprawa jest odrębnym naruszeniem przepisów, stąd też aby mieć podstawę do umorzenia sprawy, organ musi wejść w posiadanie informacji odnośnie do danego konkretnego zdarzenia. Zaniechanie tych działań można byłoby uznać za niedopełnienie nałożonych w drodze ustawy na organ obowiązków.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w toku prowadzonych czynności wyjaśniających Inspekcja Transportu Drogowego występuje wyłącznie o wskazanie:

*imienia i nazwiska kierującego pojazdem w chwili zarejestrowania obrazu przez urządzenie służące do kontroli ruchu drogowego,

*numeru zlecenia wyjazdu odnotowanego w rejestrze prowadzonym w danej placówce.

Jednocześnie dane potwierdzające wyjazd realizowany zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym powinny być poświadczone przez upoważnioną do tego osobę, np. kierownika lub dyrektora danej jednostki.

Z poważaniem