Legislacja

Kolejny projekt nowelizacji w sprawie pieszych

27 sierpnia 2020

Kolejny projekt nowelizacji w sprawie pieszych
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (fot. Jolanta Michasiewicz)

Kancelaria Sejmu RP zarejestrowała zgłoszony 26. sierpnia br. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy grupa posłów upoważniła posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. To już trzeci obok przygotowywanego projektu rządowego – w fazie końcowej uzgodnień międzyresortowych - oraz projektu poselskiego, zgłoszonego jeszcze 24. listopada 2019 r.

Zakres proponowanych regulacji. Nowy projekt dotyczy rozszerzenia pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych – dokładnie przed wejściem na pasy, ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym do 50 m/godz., likwidacji zwiększenia limitu prędkości do 60 km/godz. między godz. 23oo a 5oo, wprowadzenia możliwości odebrania prawa jazdy po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 m/godz. Czyli dokładnie takich samych postulatach jak w dwu wcześniejszych nowelach.

Pierwszeństwo pieszych. Autorzy projektu w załączonym do projektu uzasadnieniu wskazują, iż celem zmian jest potrzeba poprawy bezpieczeństwa pieszych znajdujących się na przejściu, wchodzących na nie, bądź oczekujących na wejście. - Niestety obecne brzmienie art. 26 ust. 1 p.r.d. (Prawa o ruchu drogowym) nie chroni w sposób dostateczny najsłabszych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych, na co wskazują liczne raporty i statystyki m.in. Komendy Głównej Policji, Naczelnej (Najwyższej - red.) Izby Kontroli oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - analizują. Mówią o: - Klęsce polskiego państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o braku skuteczności obecnych rozwiązań legislacyjnych.

W najnowszym projekcie autorzy proponują, by w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym dodać zapis mówiący o pierwszeństwie pieszego przed pojazdem wchodzącego na nie, znajdującego się na nim lub oczekującego na wejście. Według badań ITS (zleconych przez Ministerstwo Infrastruktury) 45% kierowców dziś ustępuje pierwszeństwa pieszych w okolicy i na przejściu dla pieszych.

Projekt został skierowany do opinii BAS - w celu ustalenia zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz do opinii BL. (jm)

Sejm RP. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami. 25.8.2020 r. [kliknij]