Legislacja

Komisja Infrastruktury o word-ach i egzaminatorach

26 października 2022

Komisja Infrastruktury o word-ach i egzaminatorach
Poseł Tadeusz Chrzan, poseł sprawozdawca projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2667) [retransmisja posiedzenia kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

25 października br. - w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która debatowała nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk 2667). W dniu dzisiejszym podczas obrad plenarnych odbędzie się drugie czytanie projektu.

W sejmowej Komisji Infrastruktury [kliknij] odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2667 [kliknij]). Uzasadnienie wygłosił poseł Tadeusz Chrzan. Przypomnijmy jest to projekt - jak to uzasadniają jego autorzy - W związku z tym, że część WORD-ów zgłasza problemy z bieżącym finansowaniem swoich zadań, projektowane przepisy stwarzają możliwość (…) przekazywania z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych do WORD. (…). Ponadto przewiduje się uchylenie art. 121 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu (…) warunków wynagradzania egzaminatorów. Jednocześnie dodaje się przepis wskazujący, że warunki wynagradzania egzaminatorów określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań. Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie oceniło procedowany projekt poselski.

W Komisji odbyła się dyskusja, w której obok posłów uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej. Obecna była strona rządowa reprezentowana przez wiceministra Rafała Webera z zespołem. Uczestnicy dyskusji mówili m.inn.:

- Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP: - Doprawdy trudno zrozumieć sytuację, w której w tak bardzo prosty sposób Ministerstwo rezygnuje z tego ważnego celu jakim jest działanie word-ów na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Co więcej - zamiast sprzyjać podnoszeniu tych kwot, tego strumienia finansowego, które są kierowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na brd - doprowadza do sytuacji w której wręcz samorządy wojewódzkie będą musiały finansować word-y. (…) Ta ustawa jest wyrazem takiego braku odwagi do podejmowania tych wyzwań, które są dzisiaj ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. (…) Nie można - unikając odpowiedzialności za podejmowanie decyzji - zwalać całej odpowiedzialności na samorządy, zwłaszcza w sytuacji, w której zabiera się tym samorządom dochody. (…)

- Krystyna Sibińska, poseł na Sejm RP: - Rzeczywiście brak odwagi, ponieważ to jest przekładanie zadań i odpowiedzialności rządu na samorządy. (…) Trudne decyzje, a Wy się boicie ich podjąć. Ja tutaj apeluję o rozwagę, i o to aby nie przerzucać kolejnej odpowiedzialności na samorządy.

- Mariusz Pauba, Związek Województw, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego mówił: - Związek Województw po konsultacji z poszczególnymi województwami negatywnie opiniuje projekt ustawy. (…) 18 sierpnia 2022 roku powstało jednogłośne stanowisko Konwentu Marszałków Województw, gdzie wszyscy marszałkowie byli przeciwni dofinansowywaniu przez samorządy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Związek Województw - po zasięgnięciu opinii województw – uważa, że jest to przerzucania odpowiedzialności na samorządy. (…) Samo przerzucenie tej odpowiedzialności na samorządy nie zmieni tej sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, a word-y są w coraz gorszej sytuacji, szczególnie ośrodki małe.

- Tomasz Matuszewski, Związek Województw, zastępca dyrektora WORD w Warszawie: - Czy kierunek proponowanych zmian jest kierunkiem właściwym? (…) Czy rzeczywiście trak trudna metoda wsparcia finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez dotowanie przez sejmiki, czy takie ryzyko rozdrobnienia egzaminacyjnego przez różnorodność opłat egzaminacyjnych w różnych województwach. Przypomnę był taki projekt zgłaszany w 2012 roku, on wtedy nie przeszedł. (…) Nie przeszedł m.inn. przez obawę, czy nie spowoduje turystyki egzaminacyjnej, którą i tak powodują inne względy. Nowe regulacje w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów tą turystykę jeszcze wzmocnią, bo poza turystyką osób zdających będziemy mieli jeszcze turystykę egzaminatorów, którzy będą szukali lepszego wynagrodzenia. Nie znam żadnego wypowiedzenia się środowiska egzaminatorskiego - czy to w formie Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, czy to w formie Komitetu Egzaminatorów, czy różnego rodzaju głosów związków zawodowych - które by ten projekt popierały, wręcz przeciwnie. (…) Czy rzeczywiście? Szukacie Państwo tak trudnego mechanizmu jakim jest przeniesienie na sejmiki dotowania, plus określenie opłat egzaminacyjnych, plus wynagrodzeń, skoro wystarczy tak naprawdę podnieść opłaty - czyli wykorzystać obecną delegację ustawową z artykułu 66, wykorzystać zapis artykułu 121 (…) chodzi o coroczną automatyczną rewaloryzację opłat maksymalnych - i po prostu temat mieć załatwiony?

- Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku: - Ja widzę w tej ustawie jeden pozytyw. Mianowicie, że ona jest i wywołała dyskusję. (…) Nie część, a wszystkie word-y mają problemy finansowe. Wynik finansowy word-ów od trzech lat jest na minusie. W tym roku za pierwsze dwa kwartały to jest minus 6 milionów złotych (to jest łączny wynik word-ów). (…) Rentowność egzaminu kat. B - czyli różnica między kosztami a przychodem - wynosi -2 złote - to są dane z ubiegłego roku, z tego roku: -6 zł, albo -10 zł. (…) Problem w tym, że niektóre word-y już dzisiaj potrzebują transfuzji. (…) Wiem, że przynajmniej szczęść word-ów jest na granicy płynności finansowej. (…)

W trakcie obrad następnie odbyło się szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy, która została uzupełniona i poprawiona [kliknij]. Komisja w głosowaniu, przy 27 obecnych posłach, przyjęła projekt i będzie go rekomendowała Sejmowi RP. Za przyjęciem głosowało 16. posłów, przeciwnych było 4., wstrzymało się 7. Dziś odbędzie się drugie czytanie projektu. (jm)

Retransmisja posiedzenia Komisji Infrastruktury (25.10.2022 r.) [kliknij] (fot. screen)