Legislacja

Komisja Infrastruktury rekomenduje, rząd akceptuje poprawkę do ustawy o transporcie w sprawie przedłużenia akredytacji i inne

13 października 2021

Komisja Infrastruktury rekomenduje, rząd akceptuje poprawkę do ustawy o transporcie w sprawie przedłużenia akredytacji i inne
Sejm RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 13.10.2021 r. (retransmisja) [kliknij] (fot. screen)

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, którego przedmiotem obrad było rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1644). Posłowie przyjęli 13. z 14. zaproponowanych przez Senat poprawek i uzupełnień.

Na finiszu procedowania. Przypomnijmy - Senat RP - zaproponował 14. poprawek do uchwalonej 17 września br. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - o czym pisaliśmy [kliknij] [kliknij]. To kwestie istotne i niezwykle ważne dla branży szkolącej kierowców zawodowych, kwestie które nie trafiły do rządowego projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Nie trafiły także do tekstu ustawy uchwalonej przez Sejm - 17 września. Senatorowie przeprowadzili rzetelną pracę, sformułowali bardzo konkretne zmiany i zaproponowali uzupełnienie ustawy. Dziś Komisja Infrastruktury - w tempie olimpijskim, bo w czasie 3 minut i 30 sekund - rozpatrzyła cały pakiet zmian. Tylko jedna z propozycji nie została przegłosowana. W obradach uczestniczył Rafał Weber reprezentujący resort infrastruktury. Zgłoszone poprawki - poza wspomnianą - zostały zaakceptowane także przez stronę rządową, która zaprezentowała stanowisko pozytywne.

Poprawki i uzupełnienia. Senat RP przesłał do Sejmu swoją Uchwałę z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] w niej 14 propozycji poprawek aktu.

Wśród tych regulacja kwestii, która ostatnio wywoływała bardzo wiele emocji - [kliknij] braku akredytacji osk, jeszcze prowadzących obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy. Dziś posłowie postanowili rekomendować dodawany do ustawy o transporcie drogowym art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A. B, C i D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.”. Ponadto w art. 33 dodano punkt w brzmieniu: - „art. 32a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2021 r.;”.

Negatywne stanowisko rządu uzyskała poprawka, która jako nowy artykuł ustawy w brzmieniu: 3) w art. 1 w pkt 7, w art. 39c: a) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie: „- wyznacza termin, nie krótszy niż 30 dni, na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub odbycia szkolenia przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów wojewoda cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.”, b) w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie: „– wyznacza termin, nie krótszy niż 30 dni, na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub odbycia szkolenia przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.”.

Sprawozdanie Komisji infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zostało uwzględnione w porządku obrad 39. posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2021 r. (jm)