Legislacja

Komunikat ministerstwa ws. wymogu zdolności finansowej

1 lutego 2012

Dokumentowanie wymogu zdolności finansowej zgodnie z rozporządzeniem WE 1071/2009

W nawiązaniu do wyjaśnień z 2.12.2011 r. w sprawie stosowania rozporządzeń UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy, MTBiGM informuje, że w zakresie warunków dotyczących zdolności finansowej przedsiębiorcy, organ wydający uprawnienia do wykonywanie transportu drogowego stosuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51).

Przedsiębiorca, aby spełnić wymóg określony w art. 3 ust.1 lit c, musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. rozporządzenia. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w cyt. ust. 1. (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższe zasady wynikające z prawa unijnego stosują właściwe organy udzielające uprawnień dotyczących wykonywania międzynarodowego i krajowego transportu drogowego.