Legislacja

Koniec „turystyki badań technicznych”

16 października 2017

Koniec „turystyki badań technicznych”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Akt zakłada przyspieszenie wejścia w życie przepisów odnoszących się do systemu CEPiK 2.0 w zakresie ewidencji pojazdów. Jest to kolejny krok w zakresie działań naprawczych systemu CEPiK 2.0. Regulacja dotyczy badań technicznych dopuszczających pojazd do ruchu. Dzięki niej ma zostać wyrugowane z rynku tzw. „turystyki badań technicznych”, i dalej ma doprowadzić do poprawienia bezpieczeństwa na drogach. Według opinii resortu cyfryzacji zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu informacyjnego w Centralnej Ewidencji Pojazdów i pozwolą na uzyskanie wyższej jakości danych, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów umożliwiających wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie przebudowy i modernizacji centralnej ewidencji pojazdów (CEP), co ma przyczynić się do poprawy jakości danych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i obrotu pojazdami. Zgodnie z pierwotnym założeniem, uruchomienie systemu i jego wszystkich funkcjonalności miało nastąpić w jednym czasie - z dniem 4 czerwca 2018 r.

W efekcie działań podjętych w zakresie realizacji projektu i przyjęcia etapowego podejścia do wdrożenia Systemu CEPiK 2.0, potwierdzono stan zaawansowania prac projektowych i możliwość przyspieszenia wdrożenia systemu w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. Z uwagi na powyższe, ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmianę terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dnia 4 czerwca 2018 r., co do zasady, na dzień 13 listopada 2017 r.

W związku z przyspieszeniem terminu wdrożenia zmodernizowanego systemu w zakresie centralnej ewidencji pojazdów, uzupełniono zidentyfikowane w toku prac projektowych luki oraz dokonano niezbędnych zmian dostosowawczych. Doprecyzowano zakres danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów oraz przepisy dotyczące postępowań w sprawie rozliczania sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. Uzupełniono katalog podmiotów uprawnionych do wglądu do centralnej ewidencji kierowców o Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a także wyeliminowano bariery prawne dla udostępnienia danych z ewidencji w portalu internetowym danepubliczne.gov.pl i dalszego ich wykorzystywania przez każdego zainteresowanego. Nowelizacja wprowadziła również możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną - analogicznie do uprawnienia Policji - dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 13 listopada 2017 r. W drodze wyjątku, przepisy zobowiązujące producentów i importerów pojazdów do przekazywania danych do katalogu marek i typów pojazdów homologowanych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, przepisy upraszczające postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty ewidencyjnej wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy dotyczące migracji danych wejdą w życie z dniem 20 października 2017 r.

Kancelaria Prezydenta RP