Legislacja

Marek Górny: Chcieliby wycofania nowelizacji

22 kwietnia 2016

Opatrzony datą 6 kwietnia 2016 r. opublikowano kolejną nowelę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającą rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Najnowsza nowelizacja rozporządzenia, również nie odniosła się do postulowanych przez środowisko problemów. Ponadto w sposób mocno zagmatwany próbuje wyjść z problemu braku dostatecznej ilości modułów w zakresie kat. D1, D1+E, D, D+E. Rozwiązaniem ma być limitowana, do dwóch, liczba możliwych powtórzeń tematyki bloku II w zakresie szkolenia kierowców autobusów. Nikt się nie zastanawia nad ubogą ofertą tych tematów i skutkami, jakie powstaną za 5 lat. Chyba, ze zmienimy po raz kolejny rozporządzenie. Dołączone do projektu uzasadnienie odbiega od literalnego zapisu aktu prawnego. Twórcy dość swobodnie i bez powiązania z istniejącymi zapisami posługują się pojęciami: moduł, cykl zajęć, temat itp. Ponieważ nie został opracowany katalog pojęć stosowanych w rozporządzeniu należy przyjąć ich powszechnie obowiązującą wykładnie.

W toku przygotowania nowego programów szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu, co stanowiło konsekwencje wejścia w życie nowelizacji z dnia 10 lutego 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (2016.251) przyjęta została zasada niepowtarzalności tematyki zajęć w cyklu (zgodnie z tym co zostało zapisane w odnośniku nr 3 z tabeli nr 2) - “Tematy nie mogą powtarzać się w cyklu zajęć.”. Odnośnik nr 4 wskazuje jako źródło zagadnień tabelę nr 1 - “Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia określone w tabeli nr 1.” Jednakże tabela nr. 1 określa tematy modułów, a nie konkretnych tematów zajęć. Organizator szkolenia posiada opracowany program szkolenia okresowego, gdzie każdy z modułów dodatkowych (7 godzinnych) został uszczegółowiony w formie tematów zajęć z określonym wymiarem czasowym. W tej postaci każdy moduł obejmuje kilka różnych zajęć poruszających wspólną tematykę określona w tytule modułu np.: moduł nr 5 “Pierwsza pomoc” zawiera następujące zagadnienia poszczególnych zajęć:

- podstawy udzielania pomocy uczestnikom wypadków drogowych, system ABC,

- bezpieczeństwo ratowników, zabezpieczenie miejsca wypadku,

- wzywanie pomocy,

- wyposażenie pojazdu w środki ochrony osobistej i do udzielania pomocy,

- wyposażenie apteczki samochodowej;

- resuscytacja i udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego.

Ze względu na wymiar czasowy zagadnienia te zostały dopasowane do normy 7 godzinnej, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, “rozdrobnić” je na tematy 1 godzinne. 

Stosując tą metodę, opartą o już zatwierdzone programy szkolenia okresowego, możemy spełnić wszelkie wymagania wyżej wspominanej nowelizacji (z 10 lutego 2016 roku). Ponadto pozwala to zachować “świeżość” poruszanej tematyki nawet w dłuższym okresie czasu.

Dlatego kolejna zmiana przepisów zaprezentowanym zakresie jest niepotrzebna i wprowadza mniej korzystne rozwiązania.

Natomiast korzystnym jest w nowelizacji fakt uproszczenia świadectwa kwalifikacji. Inne zagadnienia mają charakter drugorzędny bez istotnego znaczenia dla procesu szkolenia.

934a193c0b8e1b5dc6886766b47fc3eb4342ed69

 

Marek Górny, specjalista ds. szkolenia, autor książek (524-57)