Legislacja

Nowa wersja rozporządzenia dot. egzaminu przed komisją weryfikacyjną

4 sierpnia 2023

Nowa wersja rozporządzenia dot. egzaminu przed komisją weryfikacyjną
Nowa wersja rozporządzenia dot. egzaminu na egzaminatora przed komisją weryfikacyjną nie obejmuje opłaty za egzamin w kategorii T. Egzaminator posiadając uprawnienie do kat. B i dodatkowo posiadając uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E, ma wpisane z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E oraz kategorii T (jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) (fot. PIXABAY)

W serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, udostępniono do drugiej tury konsultacji publicznych nowy, kolejny tekst projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia - związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (nr 307 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury [kliknij]). O wersji wcześniejszej informowaliśmy w maju br. [kliknij]).

Bez zmian opłat i stawek wynagrodzenia. Decyzją z 1 lutego br. Minister Infrastruktury powołał nowy skład Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych w maju br. Także w tym czasie do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia - związanych z uzyskiwaniem uprawnień do egzaminów. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 66 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zachowuje ono dotychczasowe uregulowania dotyczące wysokości: opłaty za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje.

Regulacja dot. kat. T. Jak uzasadniają autorzy projektu: - Mając na uwadze przepisy § 54 i § 58 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, zgodnie z którymi nie przeprowadza się egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów w zakresie prawa jazdy kategorii T, w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia odstąpiono od określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie tej kategorii. Jednocześnie w celu zapewnienia spójności przepisów przewiduje się, że definicja egzaminu, określona w § 2 pkt 1 projektu rozporządzenia, nie będzie obejmowała egzaminu z zakresie prawa jazdy kategorii T.

I tu odsyłamy do regulacji § 58 pkt 2 lit. a obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2019.1206 z późn. zm.), która wskazuje, iż egzaminator uzyskując uprawnienia do kat. B, automatycznie – choć pod określonymi warunkami – uzyskuje też kwalifikacje do kat. T. Zacytujmy: „Rozdział 10. Dokumenty stwierdzające uprawnienia egzaminatorów. § 58. Właściwy organ ewidencyjny, wpisując osobę do ewidencji egzaminatorów: (…) 2) w zakresie prawa jazdy kategorii: a) B, C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E oraz kategorii T - jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,”.

Tu autorzy projektu rozporządzenia, raczej popełnili wcześniej błąd, stąd druga tura konsultacji. Jednak najważniejsze, iż projekt jest, szkoda, że na inne zainteresowani tak długo czekają. (jm)