Legislacja

Projekt w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez egzaminatorów

30 maja 2023

Projekt w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez egzaminatorów
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów [kliknij] (fot. screen)

Trwają konsultacje publiczne udostępnionego przez Rządowe Centrum Legislacji przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów [kliknij].

Wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określa wysokość: opłaty za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu; opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów; stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje. Autorzy uzasadniają: Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589) wprowadziła zmianę polegającą na usunięciu lit. a w art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tj. przepisu nakładającego obowiązek określania w przepisach wykonawczych wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej: - 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem, - 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E. Jednocześnie ww. ustawa wprowadziła zmianę polegającą na dodaniu art. 56a do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którym wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym maksymalne wysokości opłat za przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Projektowane rozporządzenie zachowuje dotychczasowe uregulowania dotyczące wysokości opłat za: przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu, wpis do ewidencji egzaminatorów, stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje. W projekcie wskazano, że od kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów pobiera się opłatę za sprawdzenie ich teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w wysokości określonej w tabeli nr 1, w załączniku do rozporządzenia. Projekt rozporządzenia przewiduje, że wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynosi 50 zł.

Omawiany projekt był poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (2014.974), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (jm)