Legislacja

Nowy, choć ten sam, zakres działania MIB

13 grudnia 2017

Nowy, choć ten sam, zakres działania MIB
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (kliknij)

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia br. opublikowano pakiet rozporządzeń w sprawie zakresów działania poszczególnych resortów. Wśród nich rozporządzenie w sprawie działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. W nim prezes RM Mateusz Morawiecki określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa, czyli: minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; łączność; transport. Ten sam minister jest dysponentem części 18, 26 i 39 budżetu państwa. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wskazano także organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane czyli: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; Główny Geodeta Kraju; Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Główny Inspektor Transportu Drogowego; Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

Poprzednikiem rozporządzenia było rozporządzenie wydane 17 listopada 2015 r. (2015.1907), z późniejszymi zmianami. W brzmieniu identycznym do przywołanego powyżej, najnowszego.

Dzień wcześniej, czyli 12 grudnia br. w Monitorze Polskim opublikowane zostało Postanowienie Prezydenta RP z dnia 11 grudnia 2017 (2017.1152 MP) o powołaniu w skład Rady Ministrów m.inn. Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA - na urząd Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Resort pracuje. Wcześniejsze spekulacje o likwidacji i inne, tymczasem nieaktualne. (jm)