Legislacja

O nowym systemie punktów karnych

6 grudnia 2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało właśnie kolejna wersją rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Projekt wywołał szeroką reakcję. "Resort czeka na zgłaszanie ostatnich uwag. Wyższe punkty mają wejść w życie już w lutym przyszłego roku" - mówi rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

Proponowane zmiany zaostrzą obowiązujący system.

Powiększona zostanie ilość punktów np.

*za używanie telefonu (rozmowę lub pisanie sms-a) podczas prowadzenia pojazdu (5 punktów, dotychczas bez punktów, jedynie 200 zł mandatu);

*za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (4 punkty zamiast dotychczasowego 1);

*za przewożenie dziecka bez specjalnego fotelika (z 3 do 6 punktów);

*za wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (2 punkty);

*za nieprawidłowe zachowanie kierowców wobec pieszych (10 punktów, jest od 5 do 10);

*za bezprawne korzystanie z tzw. koperty (10 punktów, jest 5 punktów).

Nowością jest wyłączenie z systemu punktów karnych rowerzystów, pod nowym rozporządzeniem będą odnosiły się wyłącznie do kierowców pojazdów silnikowych i motorowerów. Czyli rowerzystom nie będzie groziło cofnięcie samochodowego prawa jazdy.

Jednak ustawodawca częściowo także łagodzi przepisy i tak przewidział tolerancje dla łamiących limity prędkości. Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak tłumaczy, że projekt rozporządzenia ministra ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i przewożonych osób. Przepisy mają wyrównać granicę tolerancji przy przekroczeniu ograniczenia prędkości. Podczas pomiarów prędkości przez patrole policji mają obowiązywać zasady na jakich dziś działają fotoradary. Przy przekroczeniu prędkości do 10 kilometrów na godzinę policja nie będzie karać punktami, ani też mandatem. Będzie mogła jedynie nałożyć mandat od 20 do 50 złotych. Eksperci ruchu drogowego: według Tomasza Matuszewskiego ze stołecznego ośrodka ruchu drogowego, zaostrzenie punktacji ma sens. - Analiza wykroczeń na drogach wykazała, że ostatnie zaostrzenie mandatów niewiele dało, dlatego trzeba było jeszcze zaostrzyć punktację - podkreśla.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Dotychczas zagadnienia ujęte w projekcie uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, z 2003 r. Nr 35, poz. 311, z 2009 r. Nr 117, poz. 987 oraz z 2010 r. Nr 259, poz. 1773).

Doświadczenia wynikające z funkcjonowania dotychczasowych przepisów, zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, związane z przekazaniem do właściwości Inspekcji Transportu Drogowego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywanego przy użyciu urządzeń rejestrujących, zmiana w podejściu do ścigania sprawców niektórych wykroczeń drogowych, wyrażona w szczególności w nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023, z późn. zm.), oraz zmiany w innych jeszcze przepisach, wymagają kolejnej modyfikacji regulacji dotyczącej postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Mając na uwadze, że obowiązujące rozporządzenie było już zmieniane kilka razy, a jednocześnie fakt, że zagadnienia w nim regulowane znajdują się w zainteresowaniu niemalże wszystkich kierowców, stanowiących znaczącą grupę obywateli, zasadnym jest wydanie nowego rozporządzenia.

W porównaniu do dotychczasowej regulacji w § 2 w ust. 2 określono, że wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu. Obecne brzmienie, oparte na nieobowiązujących już przepisach ustawy o cudzoziemcach, wskazuje na kartę pobytu wydaną w oparciu o jedynie dwa rodzaje zezwoleń, tj. związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W aktualnym stanie prawnym, każdej osobie, której przyznano jeden z 6 tytułów pobytowych zostaje wydana karta pobytu. Zaproponowana zmiana będzie skutkować uszczelnieniem systemu ewidencjonowania kierowców i uwzględnieniem w niej wszystkich kierowców, którzy posiadają kartę pobytu niezależnie od rodzaju zezwolenia jakie uzyskali.

W § 2 ust. 4-9 doprecyzowano i jednocześnie rozwinięto zagadnienia dotyczące sumowania punktów, gdy kierowca jednym czynem naruszył kilka przepisów ruchu drogowego, w szczególności:

1) w ust. 4 utrzymano ogólną regułę, że w razie dopuszczenia się jednym czynem kilku naruszeń przepisów ruchu drogowego, w ewidencji uwidaczniane są wszystkie naruszenia, przy czym za każde z nich przypisuje się odpowiednią liczbę punktów; dla oceny kwalifikacji kierowcy, w tym umiejętności stosowania w praktyce przepisów ruchu drogowego, nie ma znaczenia, czy kierowca dopuszczał się naruszenia konkretnych norm odrębnymi czynami, oddzielonymi od siebie w czasie, czy też naruszenia te nastąpiły w efekcie totalnego lekceważenia przez niego przepisów w ramach jednego czynu; przykładowo może to dotyczyć przypadku, w którym kierując pojazdem kierowca przekracza dopuszczalną prędkość o 35 km/h, nie korzysta z pasów bezpieczeństwa i jednocześnie nie włączył wymaganych świateł w okresie od zmierzchu do świtu - zgodnie z wykazem naruszeń powinien otrzymać liczbę punktów w wysokości 14 (6 pkt E03 + 4 pkt - G01 + 4 pkt - H09); od tej reguły przewidziano wyjątki (ust. 5-9), tak by nie sumować punktów w razie jednoczesnego naruszenia przepisów dotyczących tej samej sytuacji drogowej lub w ramach jednej organizacji ruchu w danym miejscu na drodze (np. na skrzyżowaniu);

2) w ust. 5-9 przewiduje się odstępstwo od sumowania punktów uwzględniając specyfikę dopuszczenia się jednym czynem kilku naruszeń w konkretnej sytuacji drogowej, i tak:

a)w ust. 5 pkt 1 utrzymano dotychczasową regułę, że w przypadku jednoczesnego naruszenia kilku znaków (kody od C05 do C11) punkty przypisywane są tylko za znak posiadający mniejszy znacznik liczbowy; w organizacji ruchu na danym skrzyżowaniu niejednokrotnie stosuje się kilka różnych znaków (np. znak B-2 “zakaz wjazdu”, znak F-10 ze strzałką wskazującą jazdę na wprost oraz znak P-8a); niezastosowanie się do tej organizacji ruchu wiąże się z jednoczesnym naruszeniem kilku znaków, ale w istocie dotyczy to jednej sytuacji, a więc nie ma uzasadnienia, aby przypisywać punkty za każdy z naruszonych znaków; dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w razie naruszenia kilku znaków ze wskazanej grupy, punktu przypisuje się za naruszenie tylko jednego znaku, umieszczonego w wykazie przed innymi znakami,

b)w ust. 5 pkt 2 wprowadzono regulację wyjątkową w zakresie używania świateł zewnętrznych; kierujący pojazdem, który np. jedzie bez włączonych świateł zewnętrznych po odcinku drogi o typowej infrastrukturze, w istocie nie zmienia swojej świadomości i woli co do używania świateł po wjeździe pojazdem do tunelu - nie ma więc uzasadnienia dodawanie punktów za jazdę bez wymaganych świateł po zwykłej drodze i punktów za jazdę po tej samej drodze w tunelu,

c)w ust. 6 wyjątkowa regulacja dotyczy przekroczenia dopuszczalnej prędkości - przede wszystkim regulacja ta będzie miała zastosowanie w przypadku zarejestrowania przy użyciu wideorejestratora kierującego pojazdem jadącego z niedopuszczalną prędkością, w sytuacji, gdy na danym odcinku drogi obowiązują zróżnicowane limity prędkości (wynikające np. ze znaku drogowego oraz przepisów ustawy),

d)w ust. 7 wprowadza się wyjątek dotyczący wyprzedzania tego samego pojazdu, bądź kolumny rowerów lub wózków rowerowych - wyprzedzanie każdego pojazdu jest odrębnym manewrem, a więc za każdym razem kierujący pojazdem jest obowiązany upewnić się co do możliwości wyprzedzania; jeżeli jednak kierujący manewr ten rozpoczął i realizuje, może okazać się, że w wyniku błędnej oceny dochodzi do naruszenia niekiedy kilku przepisów w ramach tego samego manewru - nie ma zatem uzasadnienia do sumowania punktów za poszczególne naruszenia, uzależnione często od trudnej do przewidzenia organizacji ruchu (na jednym skrzyżowaniu może być wyznaczone przejście dla pieszych, na innym nie, przejście dla pieszych może występować z przebiegającym obok przejazdem dla rowerzystów, w innym przypadku występuje samoistnie itp.); jednakże rozpoczęcie wyprzedzania następnego pojazdu wiąże się z rozpoczęciem kolejnego manewru, wymagającym ponownie upewnienia się co do możliwości jego wykonania – w takim przypadku uzasadnione jest sumowanie punktów za naruszenie określonych przepisów za każdy manewr wyprzedzania; w szczególny sposób proponuje się odnieść do kolumny rowerów i wózków rowerowych (pojęcie to wprowadza ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami) relatywnie nieznaczna prędkość tych pojazdów oraz zakaz wjeżdżania między te pojazdy jadące w kolumnie uzasadniają potraktowanie wyprzedzania takich kolumn w podobny sposób, jak wyprzedzanie jednego pojazdu,

e)w ust. 8 utrzymano dotychczasową regulację wskazującą sposób przypisywania punktów w razie przestępstwa drogowego (katastrofy lub wypadku drogowego) zaistniałego z racji dopuszczenia się przez kierującego określonego naruszenia – nie ma uzasadnienia, aby sumować punkty tylko ze względu fakt, że z uwagi na skutki, dane naruszenie jest kwalifikowane jako katastrofa lub wypadek drogowy,

f)w ust. 9 utrzymano sposób przypisywania punktów w razie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwalifikowanego jako wykroczenie z art. 86 kw. - podobnie jak w przypadku przestępstwa drogowego, nie ma uzasadnienia by sumować punkty ze względu na zakwalifikowanie naruszenia jednocześnie jako wskazane wykroczenie; przepis jednocześnie uwzględnia sytuację, że za niektóre naruszenia, niezależnie od ich skutków, przewidziano więcej niż 6 punktów i te punkty powinny być uwidocznione w ewidencji.

W § 3 Utrzymano dotychczasowe rozwiązanie określające właściwość określonych organów Policji do prowadzenia ewidencji kierowców ze względu na status kierowcy wynikający z miejsca zamieszkania. Ewidencja kierowców prowadzona jest przede wszystkim przez komendanta wojewódzkiego Policji i obejmuje ona kierowców mających miejsce zamieszkania na obszarze danego województwa. Komendant Główny Policji prowadzi ewidencję kierowców – obywateli polskich niemających stałego miejsca zamieszkania w Polsce oraz kierowców niebędących obywatelami polskimi i niemających karty stałego pobytu, jednakże tylko gdy dopuścili się naruszenia, za które jest przewidziane orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

W § 4 uregulowano dokonywanie wpisów, utrzymując podział na wpisy ostateczne oraz wpisy tymczasowe. Generalnie powiela się dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. Nowe rozwiązania dotyczą Inspekcji Transportu Drogowego w związku z przejęciem przez tę instytucję niektórych zadań w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym. Tworzone “Centrum nadzoru nad ruchem drogowym” będzie realizowało zadania związane m.in. z ustalaniem sprawców naruszeń przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych oraz z egzekwowaniem ich odpowiedzialności za te naruszenia. Mając na uwadze, że naruszenia dopuszczalnej prędkości stanowią znaczącą część wszystkich naruszeń, co wymaga odpowiednio wydajnego wpisywania ich do ewidencji, w § 4 ust. 11 projektu przewiduje się odstąpienie od sporządzania przez ITD kart rejestracyjnych i przekazywania ich do właściwego organu Policji (§ 4 ust. 7 i 10), o ile zapewnione jest przekazywanie danych na elektronicznym nośniku lub w drodze teletransmisji. Zastosowanie rozwiązań technicznych powinno znacząco usprawnić dokonywanie wpisów do ewidencji i ograniczyć zbędną dokumentację papierową. Należy mieć na uwadze, że ITD, prowadząc sprawy o wskazane naruszenia, będzie miało pełną ich dokumentację, a więc w przypadku zapewnienia dokonywania wpisów drogą elektroniczną nie ma żadnej potrzeby przekazywania organowi Policji karty rejestracyjnej. W razie potrzeby wynikającej np. z kwestionowania przez zainteresowanego kierowcę zasadności złożenia przez komendanta wojewódzkiego Policji wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy - Prawo o ruchu drogowym, organ rozpatrujący skargę będzie mógł wystąpić do ITD o stosowne dokumenty.

W § 5 ust. 1 określono, w zgodzie z dotychczasowymi regulacjami, podstawy usunięcia wpisu tymczasowego. W ust. 2 wskazano, że oprócz dotychczasowej podstawy do usunięcia z ewidencji wpisu ostatecznego, tj. zatarcia ukarania (skazania), wpis ostateczny jest usuwany w razie śmierci osoby, której dotyczył.

W § 6 określono przypadki usunięcia z ewidencji punktów przypisanych na podstawie wpisów ostatecznych. Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami nie zawsze oznacza, że osoba, której to dotyczy, chcą odzyskać uprawnienia, będzie musiała poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. W szczególności dotyczy to cofnięcia uprawnień z powodu zaistnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem oraz niepoddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, na które osoba była skierowana przez uprawniony organ. Ustanie przyczyny cofnięcia uprawnienia skutkuje jego przywróceniem. W wskazanych przypadkach może to nastąpić przed upływem roku, a więc w tych przypadkach nie ma podstawy do usunięcia punktów – po odzyskaniu uprawnień osoba ta nadal będzie miała liczbę punktów przypisanych za wcześniejsze naruszenia, o ile np. z powodu upływu 1 roku nie zostały usunięte z ewidencji.

Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kontrolnego, w trybie art. 114 ustawy, świadczy mimo wszystko o posiadaniu kwalifikacji przez daną osobę, nie ma zatem uzasadnienia, aby nadal na jej “koncie” były przypisane punkty.

Regulacje zawarte w § 7, 8 i 10, dotyczące w szczególności:

- wnioskowania o cofniecie uprawnień lub kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (§ 7),

- szkolenia umożliwiającego zmniejszenie liczby posiadanych punktów (§ 8),

- udzielania przez Policję informacji określonym organom i instytucjom (§ 10) i powielają dotychczasowe rozwiązania.

W § 9 zmodyfikowano kwestie dotyczące udzielania przez Policję informacji lub wydawania zaświadczeń o wpisach tymczasowych i ostatecznych. Zmieniono redakcję przepisu, tak by nie było wątpliwości, że osoba zainteresowana może uzyskać informację lub zaświadczenie w każdej jednostce Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Wydaje się, ze wobec aktualnych rozwiązań technicznych zapewniających prowadzenie przez Policję ewidencji kierowców, przeszkodą doraźną w uzyskaniu informacji lub zaświadczenia może być awaria sytemu informatycznego lub zasilania. W ust. 2 przewidziano możliwość uzyskiwania informacji o wpisach drogą elektroniczną przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Przepis ten jest rozwiązaniem przyszłościowym.

Znacząco zmodyfikowano wykaz naruszeń oraz liczbę przypisanych punktów, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Ze względów organizacyjno-technicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego zapewniającego prowadzenie ewidencji, pozostawiono dotychczasowe oznaczenia kodowe dla takich samych naruszeń, co siłą rzeczy spowodowało przerwy w ciągłości numeracji kodów.

W części B “Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych” dla zwiększenia ochrony pieszych proponuje się zwiększenie do 10 liczby punktów za naruszenia przeciwko pieszy; mniejszą liczbę punktów (6) przewidziano za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania (dotychczas 5) oraz przewiduje się punkty za rozdzielenie kolumny pieszych - 5 (dotychczas 0 punktów - kod I14).

W części C “Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych” przewiduje się przypisanie 2 punktów za niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 (STOP), który ma niewątpliwie szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa odbywającego się ruchu. Przewidziano ponadto 5 punktów za nieuprawnione korzystanie z miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (kod C17 i C18) – wpisuje się to w działania mające na celu ochronę praw osób niepełnosprawnych i nawiązuje do regulacji zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 208, poz. 2023, z późn. zm.), w szczególności w tabeli B załącznika do rozporządzenia, część V “Znaki i sygnały drogowe”, lp. 231 i 232, gdzie przewidziano za takie zachowania mandat karny w wysokości 500 zł.

W części F “Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania” proponuje się przypisanie 3 punktów za zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym (kod F10) oraz za wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym (kod F11); dotychczas za te naruszenia przypisywano 0 punktów (kody I06 oraz I07).

W części H “Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym” w proponuje się przypisanie 5 punktów za naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie (kod H 01) – dotychczas przewiduje się 3 punkty. Propozycja podyktowana jest m.in. wzrostem dopuszczalnej prędkości na takich drogach, w związku z tym naruszenie zakazu cofania stwarza potencjalnie większe zagrożenie bezpieczeństwa. Ponadto proponuje się poszerzyć tę część o naruszenia, które dotychczas były wyspecyfikowane w części I, grupującej naruszenia “zerowe”, i tak w pozycji oznaczonej:

*kodem H 13 proponuje się przypisać 5 punktów za korzystanie z telefonu komórkowego w niedozwolony sposób – dotychczas kod I 04; niewątpliwie daje się zaobserwować powszechne lekceważenie tego zakazu, należy jednak mieć na uwadze, że w ramach prac grupy roboczej Rady, pracującej nad projektem dyrektywy w sprawie transgranicznego ścigania sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego zarejestrowanych urządzeniami działającymi samoczynnie, zakaz korzystania z telefonów kierunkowych wskazywany jest jako jedno z tych naruszeń, które mają być objęte dyrektywą – objęcie tego zjawiska dyrektywą świadczy o zauważeniu problemu jakie stwarza dla bezpieczeństwa ruchu drogowego kierujący pojazdem rozmawiający przez telefon komórkowy,

*- kodami H 14 i H 15 proponuje się przypisać liczbę 4 punktów za naruszenie przepisów obowiązujących na przejazdach kolejowych – dotychczas kody I 10 oraz I 11; zachowania wskazane tych pozycjach stanowią potencjalnie znaczne zagrożenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych - przypisanie takim zachowaniom wskazanej liczby punktów powinno przyczynić się do większego zdyscyplinowania kierujących pojazdami,

*kodem H 16 proponuje się przypisać liczbę 2 punktów za wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - dotychczas kod I 13; takie zachowania powodują utrudnienie lub wręcz tamowanie ruchu na skrzyżowaniach, co częstokroć początkuje tworzenie się ogromnych zatorów ulicznych, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego,

*kodem H 17 proponuje się przypisać liczbę 3 punktów za zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych - dotychczas kod I 21; w związku z wdrażaniem centralnego systemu nadzoru nad ruchem drogowym szczególne znaczenie ma zapewnienie widoczności oznaczeń pojazdu, zwłaszcza tablic rejestracyjnych; również zbyt często daje się zauważyć lekceważenie zakazu zakrywania świateł pojazdu (zwłaszcza z tyłu) przez niewłaściwe umieszczanie na pojazdach ładunków, w tym również rowerów,

*kodem H 18 proponuje się przypisać liczbę 2 punktów za wjeżdżanie miedzy określone pojazdy jadące w kolumnie - dotychczas kod I 26; w przypadku przejazdu kolumn uprzywilejowanych takie wjeżdżanie innych pojazdów dezorganizuje przejazd kolumny; z kolei dla jadących rowerami lub wózkami rowerowymi wjeżdżanie innych pojazdów w ich kolumnę stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa; należy spodziewać się popularyzacji ruchu rowerowego, co wymaga również dyscyplinowania kierujących innymi pojazdami;

*kodem H 19 proponuje się przypisać liczbę 5 punktów za ciągniecie za pojazdem osób na nartach, sankach itp. - dotychczas kod I 23; mając na uwadze tragiczne wypadki z minionej zimy, w których ginęły lub odnosiły ciężkie obrażenia dzieci ciągnięte na sankach za samochodami, przypisanie proponowanej liczby punktów powinno zwrócić uwagę niektórych nieodpowiedzialnych kierowców na wynikające z naruszenia tego zakazu zagrożenie bezpieczeństwa osób, przede wszystkim dzieci, ciągniętych za pojazdem na różnych urządzeniach.

Część I “Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową”, z uwagi na przesunięcie wielu naruszeń do innych części, pozostałaby nieuporządkowana; proponuje się usunąć tę część i zastąpić ją częścią K o takim samym zakresie regulacji; pozwoli to na uporządkowanie wykazu naruszeń “zerowych”, a jednocześnie nie stworzy komplikacji dla systemu komputerowego, gdyby uporządkowanie naruszeń (usystematyzowanie w kolejności) miało nastąpić w obrębie dotychczasowej części I.

Proponuje się utworzyć nową część J “Przewóz osób”. W części tej ujęte są naruszenia szeroko rozumianych przepisów o przewozie osób. Znacząca część z nich została przesunięta z dotychczasowej części I, z liczba punków 0, niektóre jednak są przesunięte z innych części, bądź są nową redakcją. Proponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie ochrony pasażerów. Proponuje się zatem w pozycji oznaczonej:

*kodem J 01 - przypisać liczbę 6 punktów za przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - dotychczas kod H 10, 3 punkty; zwiększenie liczby punktów za to naruszenie ma na celu wzmocnienie ochrony dziecka przewożonego w pojeździe,

*kodem J 02 - przypisać liczbę 4 punktów za przewożenie pasażerów bez pasów bezpieczeństwa lub bez kasków - dotychczas kod H 11, 1 pkt; kierujący pojazdem, jako częstokroć znacznie bardziej świadomy uczestnik ruchu, powinien czuć się odpowiedzialny za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów - propozycja ma na celu uczulenie kierujących pojazdami na te kwestie,

*kodem J 03 - przepisać liczbę 2 punktów za naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci w zorganizowanych grupach - dotychczas kod I 27,

*kodem J 04 - przypisać 1 punkt za naruszenie przepisów w zakresie przejeżdżania obok pojazdu przewożącego dzieci - dotychczas kod I 28,

*kodem J 05 - przepisać liczbę 2 punktów za naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne - dotychczas kod I 29,

*kodem J 06 - przypisać 1 punkt za naruszenie przepisów w zakresie przejeżdżania obok pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne - dotychczas kod I 30,

*kodem J 07-J 16 - przepisać od 1 do 10 punktów za przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, przyjmując regułę, że za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się jeden punkt; dotychczas naruszenie to było oznaczone kodem H 11 z przypisanym 1 punktem; proponowane rozwiązanie jest adekwatne do zapisów w “taryfikatorze” mandatów karnych, w którym określono, że wysokość mandatu karnego wzrasta o 100 zł. Za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób; jest to reakcja na lekceważenie przepisów w tym zakresie, czego tragicznym zwieńczeniem był wypadek w 2010 r. pod Nowym Miastem n/Pilicą,

·kodami J 17 i J 18 - przypisać po 3 punkty za naruszenie przepisów w zakresie przewożenia drużyn roboczych - dotychczas kod H 11, 1 punkt,

·kodem J 19 - przypisać 2 punkty za przewożenie osób w przyczepi z naruszeniem przepisów w tym zakresie - dotychczas kod H 11, 1 punkt; dla uniknięcia dublowania naruszeń, wyłączono z kwalifikacji niektóre z nich,

·kodem J 20 - przypisać 2 punkty za przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów w tym zakresie - dotychczas kod H 11, 1 punkt; dla uniknięcia dublowania naruszeń, wyłączono z kwalifikacji niektóre z nich.

Słowa kluczowe mandaty punkty karne