Legislacja

System punktowy w nowych testach

8 grudnia 2011

Kolejny raz czytamy informację o nowych testach stosowanych podczas teoretycznego egzaminu na prawo jazdy. Także i tym razem - portal PRAWNIK PL - ocenia, iż będą trudniejsze. Czy rzeczywiście? I dla przypomnienia - Na odpowiedź na poszczególne pytania kandydat na kierowcę będzie miał 10 sekund. Pytania będą punktowane. Szczegóły egzaminu zawarto waktach wykonawczych, których projekty są dyskutowane. Tak więc zgodnie z nowymi zapisami - egzamin teoretyczny podzielono na dwie części. Pierwszą - podstawową - która dotyczyć będzie wiedzy ogólnej. 20 pytań generowanych w czasie rzeczywistym. Ich ilustracją będą fotografie lub filmiki obrazujące określoną sytuację. I tu właśnie na odpowiedź kandydat na kierowcę będzie miał 10 sekund. Odpowiedź będzie musiała być dokonana pomiędzy wyborem - tak lub nie. Druga część egzaminu – specjalistyczna ma dotyczyć wiedzy szczegółowej dla poszczególnych kategorii prawa jazdy. Na ekranie monitora ma się pojawiać kolejno 12 pytań generowanych w czasie rzeczywistym. Część z nich może zawierać ilustracje. W tej części osoba egzaminowana dostanie troczę więcej czasu na odpowiedzi - trzydzieści sekund. Wyboru właściwej dokonuje się spośród trzech podanych, z czego tylko jedna będzie nieprawidłowa. I wracając do punktacji - zdający będzie mógł maksymalnie zdobyć 74 punkty. Poszczególne pytania będą oceniane różną ilością przypisanych punktów (1, 2 czy 3). Jak wyjaśniono w resorcie - ilość punktów przypisanych do pytania jest uzależniona od wpływu pytania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zda ten, kto zbierze 68 punktów. Nie zmieni się czas trwania teoretycznej części egzaminu. Nadal będzie to 25 minut.

W projekcie rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (wersja wg stanu na 30.11.2011):

 

§ 23.1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:

1)w formie określonej w art. 51, ust. 2, pkt 1 ustawy, przy wykorzystaniu infrastruktury i systemu, o którym mowa w § 3 pkt 5, przy użyciu katalogu pytań egzaminacyjnych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu;

2)w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d;

2.Część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

3.Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zapisanym w formie elektronicznej.

4.Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1)20 pytań z wiedzy podstawowej w tym:

a)10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2)12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia w tym:

a)6 pytania o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5.Każde pytanie posiada:

1)jedną prawidłową odpowiedź,

2)przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a)1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1)wyborze z 2 zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” lub “NIE”, jednej prawidłowej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

2)wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i Cjednej prawidłowej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7.Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzania udzielonej odpowiedzi poprzez przejście do następnego pytania lub do momentu upłynięcia czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8.Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9.Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

10.Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

§ 24.1. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej z kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 11 ust. 1.

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.