Legislacja

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

20 marca 2013

749a9801a5a12e8f2f82ca6f1453f364c8f6984c1b1ae9bb216e113762cca4e2b74010e15fcc1fcb4ea1f774a4d867951491f9d6273e42700a4f4bc95e3854ce4b47042cfc54bc5cb4c7116c573bbe05

(Fot.: PD@N 459-80-83oigosk)

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego powołanego dwa dni wcześniej. Celem pracy zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie składanych wniosków. Zespół pracował w składzie: MTBiGM: Andrzej Bogdanowicz, Tomasz Piętka (Departament Transportu Drogowego) oraz Tomasz Berent (Departament Prawny); LOK: Jerzy Długoszewski; PFSSK: Krzysztof Szymański, Krzysztof Bandos; PIGOSK: Jan Domasik; Wojciech Góra; OIGOSK: Roman Stencel; Zbigniew Popławski; Zbigniew Grygla. Uzgodniono (przy sprzeciwie LOK odnośnie pkt. 1 i 6) zarekomendowanie zagadnień:

1.rezygnacja ze szkolenia w formie e-learningu (art. 23 ust. 3),

2.doprecyzowanie brzmienia art. 23 ust. 4 uokp, traktującego o egzaminie wewnętrznym;

3.zmiana brzmienia art. 27 ust. 1 pkt 1 uokp, traktującego o obowiązku informowania o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone pierwsze zajęcia teoretyczne,

4.rezygnacja z obowiązku przesyłania danych osób, które ukończyły kurs ( art.27 ust.1 pkt.4),

5.przesyłane staroście informacje w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, albo podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 27 ust. 6),

6.umożliwienie uzyskania potwierdzenia o spełnianiu dodatkowych wymogów (SuperOSK) w zakresie poszczególnych kat. uprawnień do szkolenia( art. 31).

Przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego zobowiązali się przedstawić na najbliższym posiedzeniu stanowisko odnośnie:

*postulatu środowiska osk w zakresie rezygnacji z obowiązku zawiadamiania o egzaminie wewnętrznym (art.27 ust.1 pkt.3);

*postulatu środowiska osk w zakresie rezygnacji z obowiązku przedstawiania staroście dokumentów zawierających informacje o przeprowadzonych kursach (art. 27 ust.1 pkt.6);

*postulatu środowiska osk w zakresie wyegzekwowania obowiązku generowania PKK przez starostę właściwego na miejsce zamieszkania, a nie jak jest praktykowane, miejsce zameldowania;

*postulatu środowiska osk w zakresie składania wniosku o wydanie prawa jazdy i odbierania nr identyfikującego PKK przez pełnomocnika.

Kolejne posiedzenia zespołu roboczego zaplanowano na 25 i 28 marca br.