Legislacja

Pieszy wchodzący na przejście i inne. Resort przepisów nie zmieni – informuje wiceminister Rafał Weber

20 grudnia 2022

Pieszy wchodzący na przejście i inne. Resort przepisów nie zmieni – informuje wiceminister Rafał Weber
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jarosław Sachajko zgłosił do ministra infrastruktury interpelację w sprawie bezpiecznego przechodzenia pieszych przez przejścia bez sygnalizacji świetlnej. Poseł pyta o ewentualną zmianę przepisów dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Pada konkretna propozycja wprowadzenia obowiązku ustawienia się przodem do pasów. Kolejne pytanie dotyczy kampanii informacyjnej dotyczącej podejmowanej kwestii. W imieniu resortu odpowiedzi udzielił wiceminister Rafał Weber.

Pieszy, który stoi przed przejściem. Poseł Jarosław Sachajko w swojej interpelacji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego (Interpelacja poselska nr 36965 [kliknij]) pisze: - Według nowych przepisów pieszy ma pierwszeństwo w momencie, gdy stoi przed przejściem z zamiarem przejścia na druga stronę. Często zamiar przejścia nie jest jasno sygnalizowany, a kierowcy w trosce o bezpieczeństwo pieszego oraz z obawy przed wysokimi mandatami gwałtownie hamują. gdy tylko zobaczą kogoś, kto być może będzie chciał przejść - często powoduje to niebezpieczne sytuacje na drodze. Ponadto należy zauważyć, iż po nowelizacji ww. przepisów piesi zdecydowanie częściej decydują się na dokonanie wtargnięcia na jezdnię/pasy, czym stwarzają niebezpieczne sytuacje dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Rozwiązanie powyższego problemu może polegać przykładowo na wprowadzeniu obowiązku ustawienia się pieszego równolegle, przodem do pasów, co będzie jasnym sygnałem zamiaru przejścia pieszego, a to zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

Zasada szczególnej ostrożności. Odpowiadający na interpelację, wiceminister Rafał Weber informował po pierwsze: - Na wstępie wskazuję, że zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późń. zm.) pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Natomiast stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

R. Weber przypomina o zasadzie szczególnej ostrożności: - Zgodnie z definicją szczególnej ostrożności określonej w art. 2 pkt 22 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przez szczególną ostrożność należy rozumieć ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Zatem zarówno pieszy przechodzący przez przejście dla pieszych, jak i kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych, obowiązani są zachować szczególną ostrożność. Duże znaczenie w aspekcie zasady szczególnej ostrożności ma prędkość, którą kierujący pojazdem powinien zmniejszyć do odpowiedniej, a więc takiej, która stworzy możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych. I dalej dodaje: - Nie bez znaczenia są tu również zasady ruchu drogowego skierowane do pieszych i określone w art. 14 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające zakaz m.in.: wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów (bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi); zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko; przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów oraz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Stanowisko resortu. - Wobec przywołanych wyżej przepisów, uprzejmie informuję, że resort infrastruktury nie planuje wprowadzania dodatkowych zmian w wyżej wymienionych przepisach. To ważna informacja dla dyskutujących na temat pierwszeństwa pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych [kliknij].

Kampanie informacyjne. Pisząc o kampaniach informacyjnych adresowanych do uczestników ruchu drogowego R. Weber informuje: - (…) corocznie od wielu lat prowadzone są działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne, w tym także kampanie społeczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa, m.in. pieszych na polskich drogach. W 2021 r. została przygotowana kampania społeczna pt. "Czy to Cię tłumaczy?" w ramach projektu pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W ramach kampanii powstały dwa spoty telewizyjne i radiowe:

1) "Pieszy! Czy to Cię tłumaczy?" (link do spotu telewizyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=cVo4eg4hj54) adresowany do pieszych, w związku ze zmianami przepisów prawa ruchu drogowego, które weszły w życie w dniu 1 czerwca 2021 r. Głównym celem spotu było podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego - pieszych, w zakresie wskazania prawidłowego wzorca postawy lub zachowania się w określonej sytuacji drogowej, która dotyczy ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście dla pieszych.

2) "Kierowco! Czy to Cię tłumaczy?" (link do spotu telewizyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=1S2xY9UTdi4) adresowany do kierowców, w związku ze zmianami przepisów prawa ruchu drogowego, które weszły w życie w dniu 1 czerwca 2021 r. Głównym celem spotu było doprowadzenie do zmiany postaw lub zachowań kierowców poprzez wskazanie im wzorca postawy lub zachowania, z którymi powinni się identyfikować i /lub konsekwencji naruszania przez nich obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości.

W ramach kampanii prowadzone były także działania informacyjno-promocyjne mające na celu wsparcie kampanii telewizyjnej i radiowej. W ramach tych działań odbyła się konferencja prasowa informująca o kampanii, na której przedstawiono m.in. podsumowanie pierwszych trzech miesięcy po wprowadzeniu nowych przepisów oraz omówiono dane statystyczne, które pokazały spadek zdarzeń z udziałem pieszych. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, partnerzy i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz służby (m.in. policja). Konferencja była transmitowana on-line za pośrednictwem Facebooka i YouTuba. Przygotowana została ulotka w nakładzie 2 000 000 szt., która została rozdystrybuowana m. in. do miejsc obsługi podróżnych na autostradach i na stacje paliw (ok. 500 punktów) oraz przekazana m.in. Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, Członkom KRBRD i partnerom. W ramach działań przygotowano także promocję kampanii w Internecie przede wszystkim na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Twitter. Kampania internetowa stanowiła nawiązanie i wsparcie dla kampanii telewizyjnej i radiowej. Przygotowano także materiały informacyjno-promocyjne do obu kampanii, które zostały wykorzystane do promocji kampanii m.in. podczas konferencji prasowej informującej o kampanii. Informacje o innych działaniach podejmowanych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach: 2022 - 2023 są dostępne na stronie: https://www.krbrd.gov.pl/programy-brd/program-realizacyjny2022-2023/ .

Zachęcamy do spotkania z uczestnikami DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, która odbyła się 15 grudnia br. a była zatytułowana: "Pieszy wchodzący/zamierzający":