Legislacja

Płatność kartą: uzupełniony wzór mandatu

31 lipca 2017

Płatność kartą: uzupełniony wzór mandatu

Na podstawie znowelizowanego Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przygotowane zostało rozporządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dotyczą wprowadzonej możliwości uiszczania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Ta nowa forma zapłaty mandatu ma funkcjonować obok dotychczasowych form ich uiszczenia. Do projektowanego roporządzenia dodano załącznik określający wzór odcinków formularza mandatu karnego.

Co i jak zmieniono. Już w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: na odcinku „A” formularza wpisuje wysokość nałożonej grzywny; wysokości grzywny nie wpisuje się, jeżeli sprawca wykroczenia uiścił ją w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. W ust. 3 określono, iż sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym otrzymuje odcinki „A”, „B” i „C” formularza. W przypadku gdy grzywna została uiszczona w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, sprawca wykroczenia otrzymuje wyłącznie odcinek „C” formularza. Dodano także nowy paragraf: „§ 5a. Jeżeli grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1, została uiszczona przez sprawcę wykroczenia w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, funkcjonariusz:

1) na odcinku „C” formularza zaznacza także znakiem X pole „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym”;

2) do odcinka „D” formularza dołącza potwierdzenie dokonania płatności uzyskane z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.”

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Jednocześnie przewidziano używanie dotychczasowych wzorów formularzy do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Wówczas, gdy zapłata następuje za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, na formularzach mają zostać dopisane wyrazy „płatność kartą”.

Zostałeś ukarany, płacisz kartą i… Kierowca, który za mandat karny zapłaci „kartą płatniczą lub przy pomocy innego instrumentu płatniczego” - jak to określił ustawodawca, otrzymuje jedynie odcinek „C” formularza (patrz grafika). Na tym odcinku funkcjonariusz zaznacza pole „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym”. Kolejny odcinek „D” formularza jest przeznaczony na właściwego organu w imieniu, którego nałożono karę. Do tego funkcjonariusz dołącza potwierdzenie płatności wydrukowane z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.

Projektowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - jak czytamy w ocenie skutków regulacji - będzie oddziaływało przede wszystkim na te z podmiotów, które zostaną wyposażone w terminale płatnicze do obsługi transakcji bezgotówkowych. Funkcjonariusze Policji, z uwagi na zakres przyznanych uprawnień i nałożonych obowiązków, ujawniają największą liczbę wykroczeń, przede wszystkim w sferze przepisów o ruchu drogowym, i docelowo to na tę formację, projekt będzie oddziaływał w największym stopniu. Duża część spraw o wykroczenia ujawnione przez Policję, kończona jest w postępowaniu mandatowym. Przykładowo, w 2015 r., na ponad 8 mln spraw o wykroczenia, aż w 5,5 mln przypadków, na sprawcę został nałożony mandat karny. (jm)