Legislacja

Pomiędzy rogatkami/2000 pln

29 czerwca 2022

Pomiędzy rogatkami/2000 pln
Przejazd/przejście przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której sygnalizator zaczął nadawać sygnał czerwony - to wykroczenie karany mandatem w wysokości 2000 pln. Patrz: Grupa IMAGE. Mariusz Wasiak. „TARYFIKATOR MANDATÓW i PUNKTÓW KARNYCH. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij] (grafika Grupa IMAGE)

Mandat w wysokości 2000 pln otrzymuje pieszy lub kierowca przechodzący lub przejeżdżający przez przejazd kolejowy, gdy włączona jest czerwona sygnalizacja, a zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. To surowy mandat, jednak jeżeli wykroczenie będzie drugim poważnym w ciągu ostatnich dwóch lat, wartość mandatu za przywołane wykroczenie wzrośnie dwukrotnie czyli do 4000 pln. Zakaz stosuje się odpowiednio także do osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Obok tego tak wysokiego mandatu dziś kierowca otrzyma też 6 tzw. punktów karnych.

Eksperci podkreślają, iż wypadki na przejazdach kolejowych są szczególnie tragiczne w skutkach. 1,5 tonowy samochód osobowy nie ma żadnych szans w zderzeniu z rozpędzonym i ważącym nawet 4000 ton pociągiem - wskazują.  

Jak podaje Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w 2021 roku wzrosła liczba zdarzeń i ofiar śmiertelnych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych: 201 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów mechanicznych; 49 ofiar śmiertelnych; 17 osób z ciężkimi obrażeniami; 600 godzin przerw w kursowaniu pociągów w następstwie tych zdarzeń.

Ź r ó d ł a:

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Art. 28. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie do tyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Kodeks wykroczeń: Art. 97a. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,

2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.

Taryfikator mandatów: Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. Tabela B (…) 3.7.4. Pkt 104. Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.  (…) 5.1. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (…) Pkt 105. Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - mandat w wysokości 2000 pln. Pkt 106. Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca kontynuowania jazdy - mandat 2000 pln (…) Pkt 15: Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie - mandat w wysokości 2000 pln. Pkt 16. Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie ndające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumna pieszych lub poganiacze - mandat w wysokości 2000 pln. (jm)

Wydawnictwo Grupa IMAGE przygotowało kolejną, uaktualnioną wersję „Taryfikatora mandatów i punktów karnych. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika”. Jest to kompilacja dwóch taryfikatorów obejmująca wykroczenia drogowe, za które określono wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego oraz odpowiadające im naruszenia przepisów ruchu drogowego wraz z przypisaną liczbą punktów, zwanych potocznie „punktami karnymi” [kliknij].

Mariusz Wasiak, autor opracowania w szerokim zarysie przypomina zasady postępowania mandatowego oraz procedury związane z funkcjonowaniem systemu punktowego. Takie zestawienie ułatwia przeprowadzenie interwencji oraz właściwe jej udokumentowanie w notatniku służbowym kontrolującego, a sprawcy wykroczenia - zrozumienie istoty swojego zachowania i zastosowanych wobec niego środków.

Wykroczenia zostały uszeregowane w taki sposób, aby ułatwić ich odszukanie, kierując się przede wszystkim kryterium częstotliwości popełniania danego rodzaju wykroczenia w obrębie poszczególnych grup czynów oraz kolejnością przepisów regulujących dany obszar, podobną do tej, którą zastosowano w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, oraz w aktach normatywnych wydanych na jej podstawie. W przypadku znaków drogowych opis danego znaku zastąpiono formą graficzną, ułatwiającą odszukanie określonego naruszenia.

Obok opisanego, bądź przedstawionego w formie graficznej wykroczenia, podano także naruszoną normę prawną (kwalifikację czynu), co jest niezbędne przy nakładaniu mandatu karnego i przydatne w razie sporządzania wniosku o ukaranie. Pozwala również na precyzyjne określenie zarzucanego sprawcy naruszenia (wykroczenia).

Opracowanie to może być pomocne także dla kierujących pojazdami, którzy niestety naruszyli przepisy ruchu drogowego. Mogą oni sprawdzić, czy wysokość mandatu określona przez interweniującego funkcjonariusza oraz liczba punktów karnych przypisanych zarzucanemu naruszeniu (naruszeniom) są zgodne z przewidzianymi w przepisach.