Legislacja

Kiedy dalsze porządki?

22 listopada 2022

Kiedy dalsze porządki?
Wzory znaku D-39. Od lewej z załącznika do Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2002.1393) oraz (2022.2373). Wzór znaku obowiązywał niezmieniany - mimo następujących zmian przepisów - od (sic!) 2002 r. (grafika - wzory)

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia nowelizujące i porządkujące: w sprawie znaków i sygnałów drogowym (poz. 2372 [kliknij]) oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2377 [kliknij]), czyli tzw. czerwonej księgi. Wchodzą w życie 5 grudnia br.

Regulacje rozszerzają zakres informacji przekazywanych użytkownikom dróg za pomocą znaków drogowych pionowych. Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało bezpośredni wpływ na kierujących pojazdami poprzez zapewnienie szerszego i bardziej czytelnego zakresu informacji przekazywanych użytkownikom dróg poprzez oznaczenie pionowe, co w rezultacie będzie w korzystny sposób przekładać się zarówno na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i komfort podróżowania - jak oceniali autorzy nowelizacji.

Zakres zmian: Opublikowane Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych - poz. 2373 [kliknij] uzupełnia i doprecyzowuje przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 [kliknij]) w zakresie następujących znaków drogowych: D-19 „postój taksówek”, D- 20 „koniec postoju taksówek”, D-39 „dopuszczalne prędkości”, E-9 „drogowskaz do muzeum”, E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”, E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”, E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, E-22c „informacja o obiektach turystycznych.

Drugie z ogłoszonych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - poz. 2377 [kliknij]. - W dotychczas obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 oraz z 2020 r. poz. 862) zidentyfikowane zostały braki w zakresie warunków technicznych oraz warunków umieszczania na drogach niektórych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy zawarte w zał. 1 i 2 rozporządzenia - uzasadniał resort infrastruktury - autor projektu. Opublikowana nowelizacja tej tzw. czerwonej księgi ustala i ujednolica kwestie związane z umieszczaniem znaków na drogach. Oznakowania mają być czytelniejsze i łatwiej wykrywalne przez zautomatyzowane systemy wspomagania kierowcy, ustalają i ujednolicą wysokość umieszczania na drogach znaków itd. A także: - eliminują też występujące dotychczas wątpliwości związane z niektórymi przepisami rozporządzenia, oraz korygują dobre błędy występujące w jego przepisach.

Istota nowelizacji. Zmiana uprządkowania znaczenia i zakresu obowiązywania:

- znaków D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek” - rozszerza znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, a jednocześnie ogranicza zakres obowiązywania znaku D-20. Obecnie znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, odnoszący się do odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku odwołania znaku D-19 znakiem D-20, ujęty jest w ust. 2 w § 53, który określa znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-20. Taka sytuacja powoduje, że kierujący pojazdem, chcąc określić długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku w organizacji ruchu znaku D-20 musi korzystać z normy prawnej wynikającej właśnie ze znaczenia tego znaku. W ocenie projektodawcy przepisy te będą znacznie czytelniejsze, gdy długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek wynikać będzie ze znaku D-19, który oznacza początek miejsca przeznaczonego na postój taksówek. Przepisy będą znacznie czytelniejsze, kiedy długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek wynikać będzie ze znaczenia znaku D-19, który oznacza początek miejsca przeznaczonego na postój taksówek i jest umieszczony w organizacji ruchu, a nie ze znaku D-20, który w tym przypadku nie będzie występował w organizacji ruchu.

- znaków E-9 „drogowskaz do muzeum”, E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”, E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”, E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” i E-22c „informacja o obiektach turystycznych - daje możliwość umieszczania na nich symbolu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbol Światowego Dziedzictwa będzie mógł występować na wymienionych wyżej znakach wobec rozszerzenia znaczenie i zakres obowiązywania tych znaków. Pozwoli to na właściwe odczytywanie informacji umieszczonych na przywołanych znakach.

- znaku D-39 „dopuszczalne prędkości”- zmiana w załączniku do rozporządzenia wzór graficzny tego znaku drogowego w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki informacyjne” jest konsekwencją obowiązujących prędkości, zapobiega wprowadzeniu w błąd osób korzystających z załącznika do rozporządzenia, w którym ujęte są m.inn. wzory znaków drogowych. Nowelizacja konieczna była związku ze zmianą prędkości dopuszczalnej obowiązującej na drogach określonej w przepisach art. 20 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Po latach projektodawca zmienił wartości prędkości umieszczonych dotychczas na znaku D-39 „dopuszczalne prędkości” określające prędkość na obszarze zabudowanym, drodze ekspresowej oraz autostradzie.

Zmiany rozporządzeń wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu tj. 5 grudnia br. Czekamy na dalsze ważne zmiany w obu tych aktach wykonawczych, a wynikające z wrześniowych zmian ustawowych. (jm)