Legislacja

Prace nie zostały zakończone - informuje resort

26 września 2017

Prace nie zostały zakończone - informuje resort

Na łamach tygodnika „Prawo Drogowe@NEWS” pisaliśmy już o złożonej przez posła Tomasza Kostusia w sprawie zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy. Poseł zadał kilka ważnych pytań adresując je do ministra infrastruktury i budownictwa. Przypomnijmy dotyczyły: infrastruktury szkół jazdy - placu manewrowego; obecności instruktora na egzaminie państwowym; nadzoru nad WORD; e-learningu; ceny minimalne za szkolenie, jakości szkolenia; nadzoru nad osk. Pytał na jakim etapie są prace nad systemem egzaminów, od kiedy będą obowiązywały. Dzisiaj już znajdujemy na stronie Sejmu RP opublikowaną odpowiedź resortu. Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w MIB przedstawił następującą informacją (tekst w pełnym brzmieniu): - Minister Infrastruktury i Budownictwa zarządzeniem nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 59), które weszło w życie z dniem 5 sierpnia 2016 r., powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu, a do jego zadań należy w szczególności analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz opracowanie propozycji zmian w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Podczas posiedzeń Zespołu zidentyfikowano obszary systemu szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy, a następnie przeanalizowano je pod kątem wad i zalet. Obecnie Zespół opracowuje propozycje zmian obowiązujących przepisów. Prace w tym zakresie nie zostały jednak jeszcze zakończone. Wszystkie przedstawiane przez Zespół wnioski i uwagi mają charakter doradczy. I zakończył: - Z uwagi na fakt, że prace Zespołu nadal trwają, a jednocześnie nie stworzono planu pracy Zespołu, w chwili obecnej nie jest możliwe określenie terminu podjęcia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wiążących decyzji, a także zakresu projektowanych zmian. Projekt ustawy, po wypracowaniu jego ostatecznego kształtu, zostanie przekazany w ramach obowiązującej procedury legislacyjnej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Czyli czekamy na zapowiedziane uzgodnienia i konsultacje publiczne. (jm)