Legislacja

Prawo jazdy Polaków przebywających za granicą

27 października 2020

Prawo jazdy Polaków przebywających za granicą
(grafika - wzór)

Do ministra infrastruktury skierowana została interpelacja grupy posłów w sprawie wydawania praw jazdy obywatelom polskim przebywającym za granicą.

Posłowie piszą: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (w rozdziale 3) reguluje kwestię wydawania praw jazdy. Z zawartego tam art. 11 ust. 1 pkt 5 możemy więc dowiedzieć się, iż prawo jazdy wydawane jest osobie, która: „uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole”.

Takie oświadczenie ma obowiązek złożyć każdy wnioskujący o wydanie prawa jazdy.

Zgłoszony problem. Podjęta sprawa dotyczy ewentualnych utrudnień wymiany praw jazdy. W uzasadnieniu czytamy: - W niektórych przypadkach może jednak dojść do sytuacji, kiedy to obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zostanie pozbawiony możliwości wydania prawa jazdy. Może to mieć miejsce chociażby w sytuacji, kiedy to dana osoba zamieszkuje oraz regularnie przebywa w Polsce, jednakże ze względu na swoje więzi zawodowe przebywa w kraju niebędącym członkiem UE (jak chociażby Wielka Brytania, Norwegia itp.). Podobnie będzie wyglądać to w przypadku, gdy osoba zamieszkująca w Polsce przebywa tu nieregularnie, gdyż wypełnia zadania o określonym czasie trwania w państwie niebędącym członkiem UE, bądź przebywa w takim państwie z innego powodu niż podjęta tam nauka w szkole bądź studia.

Pytania adresowane do ministra infrastruktury. Wiemy jaki problem sygnalizują posłowie, wiemy kogo może dotyczyć zgłoszona sprawa. Teraz czekamy na odniesienie resortu infrastruktury i odpowiedzi na pytania: - Dlaczego obywatele polscy przebywający na terytorium RP mniej niż 185 dni oraz będący w sytuacjach, jakie zostały wymienione powyżej, pozbawieni są możliwości wydania prawa jazdy? Czy planowana jest zmiana niniejszego przepisu i dostosowanie go do różnego rodzaju innych sytuacji, w jakich mogły znaleźć się osoby wymieniające prawo jazdy? (jm)