Legislacja

Prawo w obrębie przejść dla pieszych

18 czerwca 2018

Prawo w obrębie przejść dla pieszych
(fot. Piotr Wagner)

Trwa akcja informacyjna pn. „10 METRÓW”. Zachęcamy do zapoznania się z reakcjami kierowców. Tu jej pomysłodawcy podjęli kwestię znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Także w tej niezwykle ważnej sprawie, poprawy bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych, interpelację do ministra infrastruktury złożył Artur Dunin.

Fotoradary, monitoring miejski i ich skuteczność. W imieniu resortu transportu na interpelację posła Artura Dunina w sprawie poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych. Poseł pyta czy w najbliższym czasie przewiduje się zmianę regulacji prawnych odnośnie stosowania dodatkowych urządzeń - fotoradarów - stosowanych właśnie w obrębie przejść dla pieszych. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przypomina, iż zgodnie z treścią art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego: a) przekraczania dopuszczalnej prędkości, b) niestosowania się do sygnałów świetlnych - należy do Inspekcji Transportu Drogowego. Fotoradary są one instalowane w obrębie miejsc szczególnie niebezpiecznych. - Z uwagi na ich zasadę działania (rejestrowanie pojedynczych zdjęć w określonym miejscu drogi uzupełnionych zapisem prędkości chwilowej pojazdu) uniemożliwia w praktyce zarejestrowanie nieprzerwanego ciągu nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami w obrębie wyznaczonych przejść dla pieszych - dodaje minister. Jak ocenia ITD skutecznym rozwiązaniem do obserwacji rejonu przejść i zachowań kierujących wobec pieszych ma być wykorzystanie istniejących systemów monitoringu miejskiego lub pojedynczych kamer rejestrujących zainstalowanych w ich rejonie (zapisujących obraz w sposób ciągły).

Zasady lokalizowania urządzeń rejestrujących. W swoim piśmie minister wskazuje, że lokalizacje dla urządzeń rejestrujących instalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wytypowane zostały na podstawie metodologii opracowanej przez Politechnikę Gdańską pn.: „Analiza wieloczynnikowa prowadząca do wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których wskazana jest instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości”. Wymaga też podkreślenia, że każda lokalizacja urządzenia rejestrującego uzyskała pozytywną opinię właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Konkluzja resortu: - Jednocześnie, zgodnie z uzyskaną informacją, obecnie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego nie są prowadzone prace nad rozszerzeniem uprawnień ITD o innego rodzaju wykroczenia popełniane przez kierujących - informuje Marek Chodkiewicz. Przypomnijmy postawione pytanie: - Czy przewiduje się w najbliższym czasie zmianę w regulacji prawnej odnośnie do zastosowania dodatkowych urządzeń (fotoradarów) przeznaczonych wyłącznie dla kierowców łamiących prawo w obrębie przejść dla pieszych? (pomijając wszelkie istniejące już fotoradary i urządzenia pomiarowe dla kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość). (jm)