Legislacja

Projekt ustawy dot. uto opublikowany

8 sierpnia 2019

Projekt ustawy dot. uto opublikowany
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało - tak oczekiwany - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (nr wykazu UD564). Tekst został przedstawiony do konsultacji publicznych i opiniowania. Te trwają do 9 września br.

Tekst projektu został opatrzony datą 30 lipca br. Resort infrastruktury – autor projektu – zaproponował dwie nowe definicje. Pierwsza z nich zastąpi aktualnie obowiązującą, druga jest całkowicie nową propozycją: ustawa - Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 47 i pkt 47a), w drugiej ze zmienianych ustaw – ustawie o elektromobilności dodaje się kolejna definicję, a tu:

*„47) rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego;”,

*„47b) urządzenie transportu osobistego - urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h;”;

* „12a) pojazd elektryczny lekki – pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;.

Tak więc mamy zdefiniowane urządzenie transportu osobistego (uto), wiemy już, że hulajnoga elektryczna – bo przede wszystkim ona stawała się zagrożeniem w ruchu drogowym ma współdzielić ścieżkę rowerową na chodniku pojawi się tylko w nadzwyczajnej sytuacji. Oto proponowane zasady udziału w ruchu drogowym urządzeń transportu osobistego:

- kierujący będą mogli korzystać ze ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów/przejazdów dla rowerzystów/pasem ruchu dla rowerów, posiadając odpowiednie uprawnienia, takie jak w przypadku rowerów;

- kierujący - w przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - poruszać się jezdnią drogi, na której prędkość dopuszczalna pojazdów lub zespołów pojazdów jest nie większa niż 30 km/h (z jaką poruszają się pojazdy na tej drodze);

- po chodniku lub drodze dla pieszych dopuszczono ruch uto jedynie w przypadku szczególnym tj. gdy brakuje innych elementów infrastruktury, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry i nie ma wydzielonej ścieżki rowerowej, tu kierujący zostali zobowiązani do powolnej jazdy, zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym;

- z uto mogą korzystać osoby powyżej 10 roku życia, granica wieku jest zakazem bezwzględnym, nawet w towarzystwie osoby dorosłej;

- zabronione jest pozostawianie/porzucanie – jak to niektórzy kategoryzują – parkowanie – pojazdów uto w miejscach utrudniających ruch lub zagrażających bezpieczeństwu.

- Urządzenia wyposażone w napęd elektryczny niespełniające wymagań określonych w art. 2 pkt 47b ustawy [zawarte w definicji uto – przyp. red.] zmienianej w art. 1 przeznaczone do używania na drodze publicznej powinny zostać dostosowane do tych wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – jest proponowane w projekcie. Zobowiązanie dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż lub świadczących usługi wypożyczenia pojazdów elektrycznych.

Odpowiedzialny za przygotowanie projektu resort infrastruktury uzasadnia: - Potrzeba wprowadzenia zmian przewidzianych w projekcie ustawy wynika m.in. z oczekiwań społecznych oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to faktem, że w ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny rozwój technologii w zakresie urządzeń takich jak: hulajnoga elektryczna, deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenia samopoziomujące i inne urządzenia o podobnej konstrukcji wyposażone w napęd elektryczny, przeznaczone do transportu osób (nazwane w projektowanych przepisach urządzeniem transportu osobistego). Rozwój ten powoduje, że wskazane urządzenia stają się coraz bardziej dostępne i popularne, głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w szczególności za pośrednictwem bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnim czasie, w dużych miastach, wypożyczalni tego typu urządzeń (hulajnóg elektrycznych). Korzystanie z tych urządzeń budzi jednak poważne wątpliwości w zakresie zgodności z prawem, a także bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tymczasem trwające do 9 września br. konsultacje publiczne i opiniowanie następnie odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych. (jm)