Legislacja

Projekt ustawy zawiera istotną wadę prawną - czytamy w petycji Związku Województw RP

27 października 2022

Projekt ustawy zawiera istotną wadę prawną - czytamy w petycji Związku Województw RP
Przedstawiciele Związku Województw RP (od lewej): Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP; Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Białystok; Mariusz Pauba, dyrektor-kierownik Wydziału ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Warszawa. Sejm RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 25.10.2022 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwa procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - zaskakującej propozycji rozwiązań problemów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Pierwsze czytanie odbyło się w podczas obrad Komisji Infrastruktury, drugie zaplanowano na 3 listopada - w trakcie debaty plenarnej. Tymczasem wczoraj przedstawiciele Związku Województw RP złożyli w Sejmie petycję wskazującą na istotną wadę prawną poselskiego pomysłu.

Procedowanie ustawy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2667 [kliknij]) opatrzony jest datą 30 września br. To termin ostateczny oczekiwanego przez protestujących egzaminatorów spotkania z Andrzejem Adamczykiem ministrem infrastruktury. Do którego nie doszło tymczasem Kancelaria Sejmu RP opublikowała poselską propozycję rozwiązania nabrzmiałych problemów wojewódzkich ośrodków egzaminowania i egzaminatorów. 25 października odbyło się pierwsze czytanie projektu [kliknij]. Komisja Infrastruktury szczegółowo rozpatrzyła dokument, wprowadziła poprawki i postanowiła rekomendować propozycje. Swoje sprawozdanie [kliknij] przedstawi 3 listopada w trakcie obrad plenarnych Sejmu RP. Dodajmy przy pełnej akceptacji resortu infrastruktury.

Istotna wada prawna. W trakcie pierwszego czytania projektu ustawy reprezentujący stronę społeczną przedstawiciele Związku Województw RP zgłosili wiele istotnych opinii i wniosków odnośnie propozycji wprowadzenia możliwości dotowania (dotacje celowe lub podmiotowe na realizację zadań publicznych) word-ów przez samorządy województw. ZW RP - po konsultacji z poszczególnymi województwami - negatywnie zaopiniował poselskie propozycje. Przywołano stanowisko Zarządu ZWRP z 14 października br. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, w którym to marszałkowie negatywnie opiniują projekt. A także przyjęte 18 sierpnia br. stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie propozycji rozwiązań poprawiających sytuację finansową WORDóW, będące załącznikiem do stanowiska Zarządu. Głos samorządowców nie został uwzględniony.

W dniu wczorajszym Związek Województw RP skierował do Marszalek Sejmu petycję w sprawie przedmiotowego poselskiego projektu [kliknij]. W ocenie autorów petycji zaprezentowane rozwiązania są niekonstytucyjne: „Przedstawiony projekt ustawy zawiera istotną wadę prawną polegająca na określeniu w art. 1 pkt 1 nowego zadania, jakim jest dofinansowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z budżetu województwa, bez dokonania zmian w podziale dochodów publicznych, co stanowi naruszenie art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., tj. „Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.”

Wobec powyższego ZW RP wniósł o:

- rozpatrzenie petycji przez Komisję do Spraw Petycji przed drugim czytaniem projektu ustawy;

- wniesienie w drugim czytaniu poprawki do projektu ustawy, która doprowadzi do właściwych zmian w podziale dochodów publicznych, tak aby możliwe było finansowanie nowego zadania lub;

- odrzucenie projektu ustawy w całości.

Drugie czytanie zaplanowano na 3 listopada br., jak czytamy w porządku dziennym 65. posiedzenia Sejmu RP [kliknij]. (jm)