Legislacja

Projektowane zmiany warunków technicznych pojazdów

16 listopada 2020

Projektowane zmiany warunków technicznych pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W miniony piątek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym przygotowany przez resort infrastruktury i opatrzony datą 27 października br. Nowelizację zaproponowano w Dziale III. Pojazdy, Rozdziale 1 - Warunki techniczne pojazdów. Projekt został skierowany do uzgodnień oraz 1a - Homologacja.

- Zmieniony art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), zachowuje obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Ponadto mając na uwadze, że określony obecnie w ustawie zbiór pojazdów, którego obowiązek wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości nie dotyczy był niepełny, w zmienionym art. 66 ust. 1b ustawy uwzględniono także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane stosownie przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r. – wyjaśniają autorzy zmian rozwiązywany problem. Zaproponowano zmianę art. 67 ustawy, a jej potrzeba wynika z potrzeby przekazania zadania wykonywanego przez Ministra Infrastruktury, jakim jest wydawanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów, do jednostki podległej tj. do Transportowego Dozoru Technicznego. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwiają przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z CEP danych o odstępstwach od warunków technicznych. Wprowadzona nowa delegacja, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi wysokość opłat za wydanie odstępstwa od warunków technicznych. Doprecyzowane zostaje, że jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, to jest pojazdów przystosowanych do poruszania się po drodze, po wymianie drogomierza ma obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów celem dokonania odczytu. Dostosowany zostaje zbiór katalogu pojazdów, które z uwagi na wymianę drogomierza powinny zostać poddane procedurze związanej z odczytem wskazania drogomierza do zbioru pojazdów gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. - Jednocześnie w dodawanym w art. 81b ust. 2a wyłącza się pojazdy określone w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, tj. pojazdy należące do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych oraz pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową – uzasadniają autorzy projektu.

I już formalnie stwierdzono, że przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu ustawy za pomocą innych środków niż zmiana przepisów.

Projekt został skierowany do uzgodnień. (jm)