Legislacja

Pytania i odpowiedzi w sprawie tzw. kilometrówki

30 maja 2022

Pytania i odpowiedzi w sprawie tzw. kilometrówki
(fot. Ministerstwo Finansów)

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację nr 32993 Mirosława Suchonia w sprawie tzw. „kilometrówki”. Poseł pytał o zmiany wysokości tzw. kilometrówki - stawek obowiązujących od 2007 r. Resort informuje, iż stanowisko rządu reprezentuje Ministerstwo Infrastruktury i jednocześnie przywołuje swoje wnioski np. MF po raz kolejny zgłosiło postulat, aby przy określeniu stawek „kilometrówki” pojemność została zastąpiona mocą.

Poseł Mirosław Suchoń w swojej interpelacji poselskiej [nr 32993 - [kliknij] podjął kwestię potrzeby wprowadzenia zmian treści rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. w zakresie urealnienia  stawek dotyczących zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów. Z upoważnienia Ministra Finansów odpowiedzi na interpelację poselską udzielił Piotr Patkowski podsekretarz stanu [kliknij].

Pytanie: Czy ministerstwo zna problem braku regulacji opłat za tzw. kilometrówki i obowiązujących niezmiennie od 2007 r. stawek zwrotu kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych?

Odpowiedź: Tak, do MF wpływają wystąpienia w sprawie stawek „kilometrówki”, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Pytanie: Z jakich powodów podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 01.10.2018 r. ministerstwo zmierzało do odrzucenia projektu ustawy (druk nr 819) regulującego stawki tzw. kilometrówki, pomimo zapewnień o zmianie w rozporządzeniu dla omawianej kwestii?

Odpowiedź: Podczas posiedzenia 1 października 2018 r. negatywne stanowisko Rządu do druku 819 przedstawił resort infrastruktury.

Pytanie: Dlaczego podczas podejmowania decyzji o niepodwyższaniu stawek ministerstwo zbagatelizowało wyniki analiz Instytutu Transportu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury (!), które miały potwierdzać zasadność wprowadzenia zmian w rozliczaniu tzw. kilometrówki?

Odpowiedź: Stanowisko MF do omawianego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819), było zbieżne z negatywnym stanowiskiem Rządu do tego projektu. Projekt ustawy posiadał mankamenty legislacyjne, związane między innymi z brakiem zwolnienia tzw. „kilometrówki” z opodatkowania podatkiem PIT, co negatywnie odbiłoby się na pracownikach otrzymujących zwrot kosztów.

Pytanie: W jakim terminie ministerstwo planuje podjęcie działań zmierzających do urealnienia obowiązujących od 14 lat stawek tzw. kilometrówki oraz zasad rozliczania prywatnych pojazdów wykorzystywanych w państwowej służbie?

Odpowiedź: Do wystąpienia z inicjatywą legislacyjną, skutkującą zmianą stawek „kilometrówki” określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, właściwy jest resort infrastruktury.

Pytanie: Czy ministerstwo przygotowało projekt zmiany ww. rozporządzenia, który pozwoli na uaktualnienie obowiązujących od 2007 r. stawek tzw. kilometrówki o wskaźniki inflacji w latach 2007-2021, którego skumulowana wartość wynosi ok. 30%?

Odpowiedź: Ministerstwo Finansów zaopiniowało przygotowane przez MI dwa warianty propozycji nowych maksymalnych wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Materiał MI opierał się na analizie eksperckiej ITS, przeprowadzonej zarówno w odniesieniu do objętości skokowej silników spalinowych, BEV i hybrydowych, jak i mocy silników. Obliczenia zostały przeprowadzone dla wariantu pełnych kosztów eksploatacji, jak i wybranych kosztów (tj. bez AC i NW, przy średnim rocznym przebiegu pojazdu). Ministerstwo Finansów po raz kolejny zgłosiło postulat, aby przy określeniu stawek „kilometrówki” pojemność została zastąpiona mocą. W ten sposób regulacja objęłaby wszystkie pojazdy, również te napędzane alternatywnie. Byłoby to adekwatne do bieżących warunków technologicznych i pozwoliłoby na ujednolicenie obowiązujących przepisów, dotyczących używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, jaki i służbowych do celów prywatnych.

(jm)