Legislacja

Rejestracja pojazdów czterokołowych typu quad – stanowisko resortu infrastruktury

28 maja 2019

Rejestracja pojazdów czterokołowych typu quad – stanowisko resortu infrastruktury
(fot. J. Michasiewicz)

Wątpliwość budzi rejestracja pojazdów czterokołowych (quadów), które posiadają moc powyżej 15 KW. Według ich szczęśliwych właścicieli obecne przepisy wymuszają stosowanie obejść prawnych w postaci fikcyjnego zmniejszania mocy pojazdów, aby dostosować je do wymogów rejestracyjnych. Jak to wpływa na bezpieczeństwo na drogach nie trzeba wyjaśniać.

Ministerstwo Infrastruktury zajęło następujące stanowisko: Stosownie do art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) pojazdy samochodowe inne (czyli m.in. czterokołowce kategorii L7e) podlegają rejestracji celem dopuszczenia do ruchu drogowego. Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku nowego pojazdu podstawą do jego rejestracji, zgodnie z wyżej wskazanym przepisem, jest świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji pojazd - jeżeli jest wymagane. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. W art. 4 przedmiotowego rozporządzenia zawarty jest nowy podział na kategorie pojazdów kategorii L. Kryteria klasyfikacji tych pojazdów (z uwzględnieniem podkategorii) określone są w załączniku nr I do ww. rozporządzenia. Zgodnie z systematyką prawa, przepisy rozporządzeń UE stosowane są wprost w porządku prawa krajowego bez konieczności ich transpozycji. Informuję również, że art. 43 ww. rozporządzenia stanowi, że pojazdy, dla których producent uzyskał homologację typu UE na mocy tego rozporządzenia, są udostępniane na rynku, rejestrowane lub dopuszczane, jeżeli towarzyszy im ważne świadectwo zgodności wydane zgodnie z art. 38.

I konkluzja Rafała Webera, sekretarza stanu w resorcie infrastruktury: - Uwzględniając powyższe wyjaśniam, że w przypadku przedłożenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu, ważnego i prawidłowo wystawionego świadectwa zgodności w oparciu o ww. rozporządzenie nr 168/2013 dla nowego pojazdu kategorii L7e zaklasyfikowanego według nowego podziału, stanowi ono podstawę do rejestracji takiego pojazdu na terytorium RP. (jm)