Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie stosowania barier ochronnych

9 września 2020

Resort infrastruktury w sprawie stosowania barier ochronnych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort infrastruktury zaprezentował wnioski i wyjaśnienia w sprawie montowania barier ochronnych i bezpieczeństwa na drogach. Temat zyskał na popularności po wypadku autobusu z pasażerami w Warszawie. Wówczas rozwinęła się dyskusja, czy bariery posiadały dostateczny poziom powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. W konkluzji dowiadujemy się, iż planowane jest opracowanie ogólnopolskich wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach publicznych.

Wybór barier. Te właściwe bariery dobierane są przez projektantów w oparciu o wymagania ujęte w załączniku do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r., w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Wytyczne te zostały opracowane na podstawie normy pn. Systemy ograniczające drogę, która określa kryteria badań zderzeniowych i metody badań systemów ograniczających drogę, tak aby mogły one zostać zastosowane na drogach publicznych. Na drogach krajowych dopuszcza się stosowanie barier ochronnych, które spełniają wymagania normy PNEN 1317, co musi być udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z badań zderzeniowych. Bariery ochronne stosowane na drogach krajowych powinny być identyczne w każdym aspekcie z tymi, które przeszły pomyślnie badania zderzeniowe i są oznakowane „CE” bądź znakiem budowlanym. Norma PN-EN 1317 klasyfikuje bariery ochronne według klas działania na podstawie następujących cech funkcjonalnych: poziomu powstrzymywania, odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą, poziomu intensywności zderzenia – informuje Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zdolność bariery do powstrzymywania uderzenia. Niezwykle ważna cecha stosowanych na drogach barier bezpieczeństwa jest ich poziom powstrzymywania, czyli zdolność bariery do powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. Określane są one na podstawie badań zderzeniowych i dzielą się na: małe: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych), normalne: N1, N2, podwyższone: H1, H2, H3, bardzo wysokie: H4a, H4b. I kwestia doboru poziomu powstrzymywania barier ochronnych (np. o poziomie H4b lub H2). Jest ona zależna od wielu czynników, m.in.: poziomu zagrożenia, prędkości obliczeniowej dla danej drogi, odległości od obszarów zagrożonych i przeszkód, promieni łuków, kątów zwrotu, spadków podłużnych, średnio dobowego natężenia ruchu samochodów ciężarowych.

Nowe wymagania techniczne. Jak się dowiedzieliśmy: - W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nową strukturą wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych. Głównym założeniem podejmowanych prac jest odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz wymagań nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych prawem. Wymagania mają być bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, z kolei wymagania fakultatywne przyjmą postać wytycznych i katalogów typowych rozwiązań, rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu. W pierwszym etapie tworzenia ww. struktury główny nacisk położono na kwestie projektowania i wykonywania infrastruktury drogowej. W drugim etapie, planowanym do realizacji w latach 2021-2023, planuje się m. in. opracowanie ogólnopolskich wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach publicznych. (jm)