Legislacja

Resort w sprawie odstępstwa od obowiązujących przepisów

31 stycznia 2020

Resort w sprawie odstępstwa od obowiązujących przepisów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Zbigniew Girzyński pytał ministra infrastruktury o ewentualne zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zapytaliśmy – Czy możliwe są odstępstwa? Dziś odpowiedź, czyli stanowisko resortu: - Nie widzę uzasadnienia do wprowadzenia procedur uzyskiwania zgody na odstępstwo…

Wniosek o odstępstwo. W Toruniu na jednej z ulic starówki sprawdzał się pomysł parkowania skośnego. Niestety nie wszyscy byli zadowoleni. Uzasadniano, iż przy takim rozwiązaniu jest zbyt mało miejsca na bezpieczne manewrowanie pojazdów. W odpowiedzi na wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwo, resort infrastruktury informował, że kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.). Dodano, że ustawa „nie przewiduje procedur do udzielania zgody na odstępstwa” oraz że „minister właściwy do spraw transportu nie ma podstaw do udzielania odstępstwa od przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia”. W imieniu mieszkańców, ale też potencjalnie innych miast o zabytkowym układzie przestrzennym, do resortu zwrócił się poseł Zbigniew Girzyński [kliknij]. Pytał:

1. Jakie są możliwości wprowadzenia procedur uzyskiwania w uzasadnionych przypadkach przez jednostki samorządu terytorialnego zgody na odstępstwo od przepisów ww. rozporządzenia i jak odnosi się do nich ministerstwo?

2. Jakie działania podjęło ministerstwo w okresie ostatnich 8 lat w zakresie dostosowywania przepisów dotyczących warunków technicznych dla miejsc parkingowych, chodników, jezdni do realiów i możliwości lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów o charakterze zabytkowym?

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie. Resort wyjaśnia, iż organizacja ruchu, w podnoszonych w interpelacji aspektach, powinna spełniać wymagania określone w sposób jednoznaczny przepisami przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ad. pyt. 1. – Procedury odstępstw? Rafał Weber, sekretarz stanu w MI pisze: - Nie widzę uzasadnienia do wprowadzenia procedur uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Zwracam również uwagę na fakt, że przepisy przedmiotowego rozporządzenia wydawane są przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych  dla wszystkich uczestników ruchu drogowego (zgodnie z wyżej wymienioną delegacją ustawową, zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dla właściwych ministrów). Parametry techniczne ujęte w przepisach rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., stanowiące warunki techniczne znaków drogowych, takie jak długość, szerokość itp. określone zostały przy uwzględnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony uczestników tego ruchu. Dlatego też w ocenie resortu infrastruktury ingerencja stosujących przedmiotowe przepisy, np. jednostek samorządu terytorialnego, w parametry techniczne w nich zawarte może powodować powstawanie zagrożenia w ruchu drogowym. Jednocześnie należy wskazać, że brak odstępstw od przepisów przedmiotowego rozporządzenia pozwala na zapewnienie zgodności rozwiązań stosowanych w organizacji ruchu z przepisami Konwencji o znakach i sygnałach drogowych sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) i Protokołu dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonego w Genewie dnia 1 marca 1973 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 48). I minister konkluduje: Mając na względzie powyższe, resort infrastruktury negatywnie odnosi się do propozycji wprowadzenia procedur uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r.

Ad. pyt. 2 – W sprawie działań na rzecz miejsc parkingowych na obszarach o charakterze zabytkowym. Cytujemy: - W odpowiedzi na drugie pytanie uprzejmie wskazuję, że w ciągu ostatnich 8 lat przepisy rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. były nowelizowane dziewięciokrotnie. W czterech nowelizacjach zmianie ulegały przepisy dotyczące warunków technicznych dla miejsc parkingowych, chodników oraz jezdni. Odnosząc się do zmian w przepisach wprowadzanych z uwagi na istnienie obszarów o charakterze zabytkowym uprzejmie stwierdzam, że zabytkowy charakter obszaru nie powinien determinować potrzeby wprowadzania zmian do przepisów w zakresie znaków i sygnałów drogowych. Wymaga podkreślenia, że przepisy wymienionego wyżej rozporządzenia powinny spełniać wymagania Konwencji o znakach i sygnałach drogowych sporządzonej w Wiedniu oraz Protokołu Dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych, ratyfikowanej w 1984 r. przez Polskę, niezależnie od charakteru (np. zabytkowego) danego obszaru.

Trwają prace. I tu mamy ważną informację, iż resort prowadzi prace zmierzające do zmiany obowiązujących regulacji w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Czytamy: - Ponadto uprzejmie wskazuję, że parametry jezdni manewrowej określone są w § 116 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.). Od dłuższego czasu Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace zmierzające do zmiany obowiązujących regulacji w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowa struktura składać się będzie co najmniej z dwóch poziomów: a) aktów prawa powszechnie obowiązujących, jako przepisy techniczno-budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, b) wzorców i standardów, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). Przygotowywana propozycja nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie wchodzi w ostatni etap realizacji. W styczniu i lutym br. mijają terminy realizacji dwóch zamówień publicznych polegających na wykonaniu analiz jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich. Na podstawie ww. analiz i propozycji minister właściwy do spraw transportu określi nowe warunki techniczne dla dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz uzupełni je serią praktycznych wzorców i standardów, zawierających najlepsze i sprawdzone rozwiązania techniczne, rekomendowane do stosowania w praktyce, lecz nie będące obligatoryjnym prawem. Jednak do czasu wejścia w życie nowych regulacji, w związku ze wzrostem liczby inwestycji realizowanych na drogach publicznych oraz ujawniających się w toku prowadzonych postępowań nieścisłości i niedoskonałości obowiązujących przepisów prawa, zawartych w szczególności w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a mogących mieć negatywny wpływ na realizację tych inwestycji, zaszła pilna potrzeba jego nowelizacji. W tym celu w resorcie infrastruktury przygotowano projekt nowelizacji ww. rozporządzenia, który wszedł w życie w dniu 13 września 2019 r. Należy jednoznacznie podkreślić, iż w przedmiotowej nowelizacji zawarto przede wszystkim korekty, doprecyzowania i uszczegółowienia obowiązujących przepisów. Nie było więc celem podstawowym nowelizacji wprowadzanie nowych rozwiązań i warunków, a usunięcie niejasności i nieprawidłowości w już obowiązujących przepisach. (jm)

PRAWO DROGOWE@NEWS. 10.1.2020. „Czy możliwe są odstępstwa?” [kliknij]