Legislacja

JEST! Rządowy projekt ustawy ws. bezpieczeństwa pieszych!

31 stycznia 2020

JEST! Rządowy projekt ustawy ws. bezpieczeństwa pieszych!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. 31.1.2020 r. [kliknij] (fot. screen)

I jest! W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jest informacja o procedowaniu rządowym projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami – numer UD53 [kliknij]. Ustawa w swojej istocie dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Natychmiast też dodajmy – jest także już tekst ustawy. Planowane wejście w życie – 1 lipca 2020 r.

Rządowy projekt ustawy w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych. Od kilku tygodni trwa szeroka dyskusja nad potrzebą i istotą zmian poprawiających bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. W dniu wczorajszym opublikowany został – tak oczekiwany – rządowy projekt ustawy. Opatrzony datą 30 stycznia 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij].

- zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Tymczasem zacytujmy:

1) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;

2) w art. 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) uchyla się ust. 1a;

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”;

4) w art. 135 w ust. 1 w pkt 1a lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h,”.

- zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Tymczasem zacytujmy:

- Art. 2 W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) w art. 102 w ust. 1  pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h;”.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie. Zmiana – jak się dowiadujemy z zapisu pomieszczonego w Wykazie prac legislacyjnych RM – dotyczy dwóch ustaw: ustawy – z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (2018.1990 z późn. zm. dziś już powinno być to zapisane jako 2020.110) oraz ustawy z dnia 5 styznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2019.341 z późn. zm.). Cel proponowanych zmian to poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię po przejściu dla pieszych. I tu oddajmy głos autorom, którzy potrzebę zmian uzasadniają: - W 2018 r. w Polsce odnotowano 31 674 wypadki drogowe, tj. o 1086 (-3,3%) mniej niż w roku 2017. W wypadkach tych zginęły 2 862 osoby, tj. o 31 (+1,1%) więcej niż w roku 2017. Liczba rannych uległa zmniejszeniu i wyniosła 37 359, tj. o 2107 (-5,3%) mniej niż rok wcześniej. W 2018 r. w porównaniu do danych za rok 2017 zauważalnie (-8%) spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz ich ofiar śmiertelnych (-8%). Tak znaczącemu zmniejszeniu zagrożenia tej grupy niechronionych użytkowników dróg towarzyszy odnotowywany w ostatnim okresie wzrost liczby zabitych na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wynosił ok. 4,4%. Zatem konieczne jest wprowadzenie kolejnych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię po przejściu dla pieszych. Celem ograniczenia ryzyka wypadku pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Jednocześnie projektowana zmiana ustawy rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych, co pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowanie podnoszonych zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekroczeniem przez niego drogi w miejscach wyznaczonych do tego celu. Dodatkowo badania i statystyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazują, że pojazdy na drogach poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczają prędkość dozwoloną w danym obszarze. Prędkość pojazdu ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu, szerokości pola widzenia przez kierującego oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W związku z tym proponuje się wprowadzenie zmian, które przyczynią się do ograniczenia najcięższych skutków wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz eliminowania z ruchu drogowego grupy kierowców, która nie uznaje ograniczeń prędkości i stanowi ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie. I tu przywołajmy zapis z przywołanego Wykazu – cytujemy: - Zmiana brzmienia przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych, redukcję liczby wypadków drogowych w rejonie przejść dla pieszych oraz zapewnienie przejrzystości przepisów w zakresie zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych. Informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków: Nie jest możliwe osiągnięcie założonego celu za pomocą innych środków niż procedura legislacyjna i wydanie projektowanego aktu prawnego.

Odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest minister infrastruktury. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał br.

Niech komentarzem do powyższej informacji będzie ważne jego sformułowanie: Nie jest możliwe osiągnięcie założonego celu za pomocą innych środków niż procedura legislacyjna i wydanie projektowanego aktu prawnego. (jm)