Legislacja

Senacka Komisja Infrastruktury debatowała nad tzw. ustawą hulajnogową

22 marca 2021

Senacka Komisja Infrastruktury debatowała nad tzw. ustawą hulajnogową
Artur Dunin, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Infrastruktury. Senator X kadencji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. (fot. http://www.arturdunin.pl)

Senacka Komisja Infrastruktury rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 337 [kliknij], druki sejmowe nr 911, 960 i 960-A). Jednogłośnie przyjęto propozycję wprowadzenia do aktu poprawek. Mniejszość komisji wnosi odrębnie (druk senacki nr 337A – [kliknij]).

Na swoim posiedzeniu w miniony piątek 19. marca br. senacka Komisja Infrastruktury jednogłośnie uchwaliła Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lutego 2021 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (rządowy projekt ustawy).

Ustawa ma na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np.: deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Senatorowie do jej tekstu wnieśli następujące poprawki:

1) w art. 2, w art. 86a wyrazy „nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego” zastępuje się wyrazami „porusza się z prędkością większą niż zbliżona do prędkości pieszego”;

2) dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54) po art. 20a dodaje się art. 20aa w brzmieniu: „Art. 20aa. 1. Zarządca drogi może ponadto planować i wykonywać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy. 2. Zarządca drogi finansuje prace, o których mowa w ust. 1.”.”;

3) w art. 4 w ust. 1 wyraz „spełniają” zastępuje się wyrazami „muszą spełniać”.

W sprawozdaniu pomieszczono także wnioski mniejszości:

1) w art. 1: a) w pkt 4, w art. 15a w ust. 3, b) w pkt 12 w lit. d, w ust. 6, c) w pkt 13, w art. 33c – wyrazy „z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego” zastępuje się wyrazami „z prędkością dostosowaną do warunków jazdy”;

2) w art. 1 w pkt 5, w pkt 4 wyrazy „20 km/h” zastępuje się wyrazami „25 km/h”;

3) w art. 1 w pkt 13, w art. 33a dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kierujący hulajnogą elektryczną może wyjątkowo korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 50 km/h, w przypadku gdy wzdłuż tej jezdni brakuje chodnika, wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi.”;

4) w art. 2, w art. 86a wyrazy „nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego” zastępuje się wyrazami „porusza się z prędkością niedostosowaną do warunków jazdy”.

Najbliższe planowanie posiedzenie Senatu RP - 22. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 24, 25-26. marca 2021 r. W punkcie nr 9 porządku obrad zapowiedziano rozpatrzenie sprawozdania Komisji Infrastruktury. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury, sprawozdanie i wnioski mniejszości przedstawi senator Artur Dunin (fot.). (jm)