Legislacja

Stanowisko ministerstwa transportu ws. rolkarzy

9 sierpnia 2016

d8091058ef58be86a8ca3f1f31bc13dfda24611a

(544-53 fot. Jola Michasiewicz)

W ostatnich dwu miesiącach mieliśmy do czynienia ze swoistym wysypem interpelacji poselskich w sprawie osób poruszających się na rolkach. Dzisiaj oczekiwane stanowisko resortu transportu jest już dostępne. Zostało pomieszczone w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie statusu prawnego osób poruszających się na rolkach (nr 4821). Podsekretarz Jerzy Szmit informował: Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym nie definiują pojęcia “rolkarz”, określają jedynie pojęcie pieszego. Na podstawie przepisów pkt 18 art. 2 tej ustawy, pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Natomiast przepis art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy, zabrania kierującemu ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu wskazuje, że urządzenia takie jak wrotki, czy rolki nie są pojazdami. Powyższe brzmienie przywołanych przepisów, jak również brak definicji urządzeń typu rolki, jednoznacznie określają intencję ustawodawcy włączenia osoby używającej takich urządzeń do pojęcia pieszego. Tym samym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, osoba poruszająca się na rolkach jest pieszym. Kontynuując wskazuje, iż rolkarz może poruszać się jedynie po chodniku. Z wyjątkiem strefy zamieszkania, albowiem tam obowiązują odmienne zasady, tam korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem, dokładnie jak pieszy. Odpowiadając na wątpliwość czy taka osoba może poruszać się po drogach dla rowerów minister przywołuje przepisy tej samej ustawy (art. 2 pkt 5) i podkreśla, iż to droga wyłącznie dla ruchu rowerów. Oczywiście poza sytuacją, gdy nie ma chodnika lub pobocza, lub gdy niemożliwe jest korzystanie z niego (art. 11 ust. 4). Uwaga wówczas pieszy (poza osobą niepełnosprawną), czyli także rolkarz ustępuje pierwszeństwa rowerzyście. Jerzy Szmit – informuje także, iż podobnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, nie kwalifikuje osób jadących na rolkach jako odrębnej kategorii uczestników ruchu drogowego i nie przewiduje wydzielenia przestrzeni w liniach rozgraniczających pasa drogowego przeznaczonej wyłącznie do ruchu tych osób.

Jednocześnie, mając na uwadze rosnącą popularność urządzeń służących do transportu osobistego, takich jak np. rolki, resort – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym – przeanalizuje zasadność podjęcia działań w podnoszonej kwestii oraz zakres ewentualnych zmian legislacyjnych, mających na celu uregulowanie problematyki korzystania z tego typu urządzeń na drogach publicznych – czytamy w informacji Jerzego Szmita. Panie ministrze a rolkarz na fotce poniżej to też pieszy?

753393f57f7d7e121580d08fa488e806ed96ff73

(43-35 fot. Jola Michasiewicz)