Legislacja

Stanowisko w sprawie ofiar nowych egzaminów na prawo jazdy

24 czerwca 2013

91328527b819b3e70e25ffd63f14f4b157e24080

(Fot.: PD@N 468-23jm)

Poseł Jacek Kwiatkowski, jeszcze w maju br. złożył interpelację (nr 17139) w sprawie ofiar nowych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy. Adresowana było do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Dotyczy wieku minimalnego wymaganego do uzyskania prawa jazdy m.inn. kategorii C, C+E. Przypomnijmy od 19 stycznia br. wynosi on 21 lat. Odpowiedzi udzielił Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w resorcie transportu. Stanowisko resortu dotyczy szczególnej sytuacji osów, które uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego i nie przystąpiły lub nie zdały części praktycznej tego egzaminu lub były w trakcie szkolenia - jeszcze do 18 stycznia. Jak czytamy – istnieje możliwość wydania prawa jazdy osobom niespełniającym kryterium wieku minimalnego, jednak pod warunkiem ukończenia kwalifikacji wstępnej. Poniżej pełen tekst stanowiska resortu - polecamy uważnej lekturze.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-17139/13, przekazujące interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego w sprawie ofiar nowych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy, przedstawiam następujące stanowisko.

W dniu 19 stycznia 2013 r. po ponad dwuletnim vacatio legis weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa wdrożyła do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Jedną ze zmian wprowadzonych ww. ustawą wynikającą bezpośrednio z postanowień przedmiotowej dyrektywy jest zmiana dotycząca wieku minimalnego wymaganego do uzyskania prawa jazdy m.in. kategorii C, C+E, o których mowa w ww. interpelacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami wiek minimalny do uzyskania prawa jazdy kategorii C i C+E wynosi 21 lat. W przypadku osób ubiegających się po dniu 18 stycznia 2013 r. o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E, które były w trakcie egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C i C+E (uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego i nie przystąpiły lub nie zdały części praktycznej tego egzaminu) lub w tym czasie były w trakcie szkolenia i w każdym z wyżej wspomnianych przypadków nie spełniają obecnie wymogu wieku minimalnego dla przedmiotowych kategorii prawa jazdy, możliwe jest otrzymanie prawa jazdy ww. kategorii po wcześniejszym uzyskaniu kwalifikacji wstępnej. Wynika to z przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

W związku z powyższym, odpowiadając na pytania postawione w ww. interpelacji, dla osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji, tj. zdały z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, lecz nie uzyskały dokumentu prawa jazdy potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, i które aktualnie nie spełniają kryterium wieku minimalnego dla przedmiotowej kategorii prawa jazdy, istnieje możliwość wydania prawa jazdy kategorii C pod warunkiem ukończenia kwalifikacji wstępnej. Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym uzyskanie kwalifikacji wstępnej jest wymagane do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu rzeczy (prawo jazdy kategorii C, C+E), dlatego też w ocenie resortu pomimo wejścia w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami utrzymano analogiczne do dotychczasowych warunki uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, jakie musi spełnić osoba zamierzająca pracować na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe osób lub rzeczy.

Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami pozytywny wynik egzaminu państwowego jest jednym z warunków wydania prawa jazdy. Oprócz pozytywnego wyniku egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami musi spełnić szereg dodatkowych warunków, takich jak ukończenie minimalnego wieku, ukończenie odpowiedniego szkolenia, posiadanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem czy brak sądowego zakazu kierowania pojazdami. Dopiero spełnienie wszystkich warunków stanowi podstawę do wydania uprawnienia do kierowania pojazdami. Organem wydającym prawo jazdy jest odpowiedni starosta, który po otrzymaniu odpowiednich dokumentów (wniosku o wydanie prawa jazdy, potwierdzenia ukończenia odpowiedniego szkolenia, potwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) dokonuje ostatecznego sprawdzenia w oparciu o posiadaną dokumentację spełniania wszystkich warunków niezbędnych do wydania prawa jazdy, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem data ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego. W kwestii pytania o ilość osób, którym nie wydano dokumentu prawa jazdy w związku z otrzymaniem przez starostwa dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu po 18 stycznia 2013 r., tego typu informacje posiadają jedynie starostowie jako ograny odpowiedzialne za wydawanie przedmiotowych dokumentów.

Należy jednocześnie wskazać, że w przedstawionej w ww. interpelacji sytuacji, w której dokumenty potwierdzające zdany egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii C przez osobę nieposiadającą 21 lat wystawione przez WORD zostały otrzymane przez starostwo po 18 stycznia 2013 r., orzekanie o winie któregokolwiek z ww. organów nie leży we właściwościach ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego nadzoruje właściwy terytorialnie marszałek województwa, natomiast organem drugiej instancji w stosunku do starosty jest samorządowe kolegium odwoławcze. Odwołując się do pytania dotyczącego znajomości nowych przepisów i ich stosowania przez urzędników, należy zauważyć, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami weszły w życie po dwuletnim okresie vacatio legis. W opinii resortu jest to dostatecznie długi czas na umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania. Przedstawiając powyższe, jednoczenie informuję, że ze względu na konieczność zachowania zgodności polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej nie jest możliwe dokonanie zmian w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie obniżenia wymagań dotyczących wieku dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Z poważaniem